Urząd Pracy – informacje, dotacje, programy wsparcia.​

Zanim zajmiemy się detalami, zacznijmy od podstaw. Co to właściwie jest ten „urząd pracy”? Otóż, urząd pracy to taka instytucja, która odgrywa kluczową rolę w polskim systemie zatrudnienia. To miejsce, które pomaga ludziom w znalezieniu pracy, a także oferuje różnego rodzaju wsparcie. Urzędy pracy podlegają pod Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, na czele którego stoi Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Wyjaśnimy, więc też na wstępie czym jest pojęcie ”polityka społeczna” – polityka społeczna to przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych.

ZADANIA URZĘDÓW PRACY

Urzędy pracy są zróżnicowane i mogą działać na różnych poziomach administracyjnych. Warto przyjrzeć się temu, co różni Wojewódzki Urząd Pracy od Powiatowego Urzędu Pracy.

Teraz, przyjrzyjmy się temu jakie są konkretne zadania urzędów. Co dokładnie można załatwić w powiatowym urzędzie pracy, a co w wojewódzkim? To ważne pytanie, bo różnice między nimi są kluczowe dla osób szukających zatrudnienia.

Powiatowy Urząd Pracy

 • Rejestracja Bezrobotnych: Proces zarejestrowania się osoby bezrobotnej w celu uzyskania wsparcia na lokalnym poziomie.
 • Poszukiwanie Pracy: Kluby pracy i doradcy zawodowi pomagają osobom bezrobotnym w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia. Tutaj znajdziesz informacje o ofertach pracy w konkretnym regionie. To miejsce, gdzie zaczyna się konkretne szukanie pracy w lokalnej społeczności.
 • Wsparcie Bezrobotnych: Świadczenie poradnictwa zawodowego i usług doradcy zawodowego dla osób poszukujących pracy. Otrzymasz pomoc w przygotowaniu CV, szkolenia zawodowe czy poradnictwo związane z rynkiem pracy. To miejsce skupione na indywidualnych potrzebach mieszkańców danego powiatu.
 • Zgłoszenia Oferty Pracy: Procedury zgłaszania ofert pracy przez lokalne firmy, a następnie akredytacja pośrednictwa pracy (może być to także praca za granicą).
 • Podnoszenie Kwalifikacji: Realizacja programów podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych, dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy.
 • Świadczenia Pieniężne: Przyznawanie zasiłków dla bezrobotnych z Funduszu Pracy, wspierając osoby poszukujące pracy finansowo. Przyznawanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Powiatowe urzędy pracy są bardziej zorientowane na potrzeby konkretnego obszaru, dostosowując programy i działania do specyfiki lokalnego rynku pracy.

Jesteś osobą która szuka pracy? Możesz skorzystać z pomocy w jej szukaniu. Zgłoś się do powiatowego urzędu pracy. Pośrednictwo pracy to podstawowa usługa urzędu pracy. Skierowana jest do osób, które nie mają pracy lub które chcą ją zmienić. Pośrednik przedstawi ci oferty, które będą odpowiadały twoim kwalifikacjom. Przekaże ci też informacje o aktualnej i przewidywalnej sytuacji na rynku pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy

 • Polityka Społeczna: Kształtowanie polityki społecznej na szczeblu wojewódzkim, uwzględniającej potrzeby związane z rynkiem pracy.
 • Zgłoszenia Oferty Pracy: Koordynacja procesu zgłaszania ofert pracy przez firmy na poziomie wojewódzkim.
 • Dla Niepełnosprawnych: Wspieranie osób niepełnosprawnych w aktywnym udziale na rynku pracy poprzez specjalne programy i świadczenia.
 • Nabór do Projektu: Organizacja naborów do projektów mających na celu poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy.
 • Przygotowanie się: Edukacja i przygotowanie osób poszukujących pracy do skutecznego funkcjonowania w zmieniającym się otoczeniu zawodowym.
 • Tu podejmowane są decyzje na szerszą skalę. To miejsce, gdzie kształtuje się polityka zatrudnienia dla całego województwa, uwzględniająca ogólne tendencje na rynku pracy.
 • Wprowadzanie i koordynowanie programów na poziomie wojewódzkim, takich jak szkolenia branżowe czy programy dla specyficznych grup zawodowych.
 • Tutaj łączą siły z różnymi partnerami, od instytucji edukacyjnych po firmy, by stworzyć spójne strategie wspierania zatrudnienia na szczeblu wojewódzkim.

Obydwa poziomy urzędów pracy pełnią kluczową rolę, ale mają swoje specyficzne zadania dostosowane do skali działania – lokalnej (powiatowej) i szerszej (wojewódzkiej). Podsumowując, w powiatowym urzędzie pracy znajdziesz bardziej konkretną, lokalną ofertę, skrojoną do realiów danego obszaru. W wojewódzkim zaś, zobaczysz bardziej ogólną strategię i programy, które mają szerszy zasięg, wpływając na rozwój zatrudnienia na większą skalę. Obydwa miejsca mają kluczowe znaczenie, ale dla różnych aspektów poszukiwania pracy.

DZIEŃ OTWARTY – OKAZJA DO BEZPOŚREDNIEGO SPOTKANIA

Dzień Otwarty w Urzędzie Pracy stanowi podwójne wydarzenie, skierowane zarówno do osób bezrobotnych, jak i pracodawców. To inicjatywa, która sprzyja bezpośrednim kontaktom, wymianie informacji i nawiązywaniu współpracy na lokalnym rynku pracy.

DLA BEZROBOTNYCH

Spotkania z Doradcami Zawodowymi

Bezpośrednie rozmowy z doradcami zawodowymi, którzy udzielają informacji o rejestracji, zasiłkach oraz ofertach szkoleń.

Przegląd Ofert Pracy

Aktywna prezentacja aktualnych ofert pracy, umożliwiająca bezrobotnym śledzenie dostępnych możliwości zatrudnienia.

Wsparcie i Porady Zawodowe

Indywidualne wsparcie oraz porady zawodowe, pomagające w podjęciu skutecznych kroków na ścieżce poszukiwań zatrudnienia.

Prezentacja Programów Aktywizacyjnych

Informacje na temat programów aktywizacyjnych i szkoleń, dostosowanych do potrzeb bezrobotnych na lokalnym rynku pracy.

DLA PRACODAWCÓW

Dostęp do Potencjalnych Pracowników

Bezpośredni kontakt z osobami poszukującymi pracy, umożliwiający pracodawcom zaprezentowanie ofert zatrudnienia.

Informacje o Usługach dla Firm

Przedstawienie usług urzędu związanych z poszukiwaniem pracowników, programami aktywizacyjnymi oraz dostępnymi dotacjami. Przedstawiane są również możliwości zatrudnienia osoby z dofinansowaniem/refundacją kosztów z PUP, wyjaśnienie zasad finansowania, możliwość wypełnienia i objaśnienia wniosków na miejscu wraz z pracownikiem merytorycznym.

Konsultacje w Zakresie Zgłaszania Ofert Pracy – Zgłoś Ofertę Pracy

Konsultacje online lub bezpośrednie spotkania dotyczące procedur zgłaszania ofert pracy i korzystania z usług agencji zatrudnienia.

Tutaj znajdziesz przykładowy rozkład Dnia Otwartego organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu: https://powiat.poznan.pl/dzien-otwarty-w-powiatowym-urzedzie-pracy/

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w takim wydarzeniu, zachęcamy do poszukiwania informacji na oficjalnej stronie internetowej urzędu pracy, do którego przynależysz lub filii* na terenie swojego regionu. Tam znajdziesz aktualne ogłoszenia, harmonogramy, oraz szczegóły dotyczące organizowanych Dni Otwartych. To doskonały sposób na uzyskanie bezpośrednich informacji i skorzystanie z możliwości, jakie oferuje lokalny urząd pracy.

*Filia Urzędu Pracy ma na celu zwiększenie dostępności usług urzędu dla społeczności lokalnej, ułatwiając mieszkańcom skorzystanie z różnorodnych środków wsparcia związanych z zatrudnieniem.

PROGRAMY WSPARCIA BEZROBOTNYCH

Jak wygląda nabór do projektu – jak przygotować się do udziału w naborze?

Nabór do projektu organizowanego przez urząd pracy jest procesem, który obejmuje kilka kluczowych kroków. Poniżej znajdziesz wskazówki dotyczące przygotowania się do udziału w naborze:

Regularnie sprawdzaj ogłoszenia na stronie internetowej właściwego urzędu pracy, gdzie ogłaszane są projekty oraz nabory. Bądź również czujny na ogłoszenia w lokalnych mediach.

Dokładnie przeczytaj informacje dotyczące projektu, w tym cele, grupę docelową oraz wymagane kwalifikacje. Upewnij się, że spełniasz wszystkie niezbędne warunki.

Upewnij się, że masz aktualne dokumenty potwierdzające Twoje kwalifikacje i ostatnie miejsce wykonywania pracy, status bezrobotnego, czy inne wymagane informacje. W razie potrzeby zaktualizuj CV.

Przygotuj referencje lub listy referencyjne, które mogą potwierdzić Twoje umiejętności i doświadczenie zawodowe.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące projektu, planuj wizytę w urzędzie pracy. Pracownicy urzędu mogą udzielić Ci dodatkowych informacji i pomóc w przygotowaniu dokumentów.

Jeśli istnieje możliwość, weź udział w Dniu Otwartym projektu, gdzie będziesz mógł zdobyć więcej informacji i porozmawiać bezpośrednio z organizatorami.

Dbaj o terminowość. Kiedy nabór zostanie ogłoszony, zarejestruj się zgodnie z wyznaczonym terminem, aby mieć pewność, że Twoja aplikacja zostanie uwzględniona.

Przygotowanie się do udziału w naborze do projektu wymaga staranności i skrupulatności. Pamiętaj o dostarczeniu kompletnych i zgodnych z wymaganiami dokumentów.

Zwróćmy uwagę na to, że różne nabory projektów różnią się między sobą, a analizować będziemy konkretny przypadek dotyczący dofinansowania działalności gospodarczej z funduszu pracy, skoncentrowany na obszarze miasta Lublin.

Cały proces rozpoczyna się od ogłoszenia na stronie Internetowej urzędu naboru wniosków do konkretnego projektu.

Następnie – należy odnaleźć na stronie urzędu wszelkie dokumenty, które dotyczą danego naboru wniosków. Na przykładzie Lublina, wygląda to następująco:

Jak sprawdzić czy spełniasz warunki projektu – co PUP weryfikuje?

W procesie weryfikacji, Pracownicy Urzędu Pracy (PUP) analizują zgodność zgłoszeń z określonymi kryteriami. Mogą to być różne elementy, takie jak status osoby poszukującej pracy, dokumenty potwierdzające kwalifikacje czy spełnienie określonych warunków finansowych. Warto zatem skrupulatnie zapoznać się z regulaminem, aby być dobrze przygotowanym na etap weryfikacji i maksymalnie wykorzystać szansę na udział w projekcie.

Aby dowiedzieć się, czy spełniasz warunki projektu, warto zapoznać się z regulaminem dostępnym na oficjalnej stronie urzędu pracy. Tam znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące ogólnych wymagań oraz procedur.

Tu znajdziesz regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie odnośnie kryteriów przyznawania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej: https://lublin.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania

Poniżej przedstawiamy dokładne kryteria, które trzeba spełnić, aby móc wziąć udział w naborze wniosków o otrzymanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Lublinie:

PROCES REJESTRACJI OSOBY BEZROBOTNEJ I STATUS OSOBY POSZUKUJĄCEJ PRACY

Czym różni się status poszukującego pracy od statusu bezrobotnego?

Osoba bezrobotna poszukuje zatrudnienia, zatem jest również osobą poszukującą pracy. Poszukujący pracy, to taka osoba, która poszukuje pracy, ale nie ma prawa do statusu bezrobotnego (pobierania zasiłku dla bezrobotnych), bo np. jest zatrudniona, osiąga przychody z tytułu najmu lub renty, jest właścicielem gospodarstwa rolnego powyżej 2 ha przeliczeniowych lub utraciła prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Osoba poszukująca pracy nie jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego i nie są opłacane za nią składki zdrowotne.

Osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu, ani wypadkowemu, dlatego w przypadku choroby nie jest wypłacany zasiłek chorobowy.

Proces rejestracji bezrobotnych

Jak się zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna?

Rejestracja Internetowa – możesz skorzystać z uproszczonego sposobu elektronicznej rejestracji w urzędzie pracy (rejestracja przez Internet), który jest adresowany do wszystkich osób mających dostęp do Internetu. Rejestracja polega na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna w postaci elektronicznej dostępnego na stronie praca.gov.pl (lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej), przesłaniu go do właściwego powiatowego urzędu pracy oraz umówieniu się na wizytę w urzędzie w celu dostarczenia wymaganych dokumentów oraz osobistego potwierdzenia poprawności przekazanych danych. Po przekazaniu danych urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa, nie dłuższy niż 7 dni roboczych, w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji, aby sprawdzić czy spełniasz warunki rejestracji. W sytuacji, gdy nie stawisz się w wyznaczonym przez urząd terminie, dane przekazane zostają usunięte z systemu teleinformatycznego urzędu pracy.

Rejestracja stacjonarna – powinieneś zgłosić się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie posiadasz żadnego zameldowania – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywasz.

Korespondencja z urzędem – jak odwołać się od decyzji, którą wydał urząd pracy?

Jeśli otrzymasz decyzję od urzędu pracy, zawsze sprawdź, czy znajduje się w niej informacja o tym, czy możesz odwołać się od decyzji. W takiej sytuacji, proces odwoławczy wymaga skierowania dokumentu do organu wyższego stopnia, poprzez ten sam organ, który wydał pierwotną decyzję. Na przykład, jeśli otrzymałeś decyzję odnośnie wyrejestrowania z urzędu pracy w Warszawie, odwołanie składasz za pośrednictwem tego samego urzędu do Wojewody Mazowieckiego, podając obie instytucje jako adresy.

W treści odwołania należy uwzględnić swoje imię, nazwisko, oraz adres, a także wyraźne żądanie zmiany decyzji. Ważne jest, że samo odwołanie nie musi zawierać szczegółowych uzasadnień. Wystarczy, że z dokumentu wynika, iż nie zgadzasz się z podjętą decyzją, a żądasz jej ponownego rozpatrzenia. Chociaż nie jest konieczne przedstawianie konkretnej argumentacji, dodanie kilku uzasadniających elementów może zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy.

PODSUMOWANIE

W trakcie czytania tego artykułu o urzędach pracy, mogłeś dowiedzieć się, jak istotną rolę odgrywają te instytucje w kształtowaniu polskiego rynku pracy. Zwróciliśmy uwagę na ich różnorodne zadania, od rejestracji bezrobotnych, przez świadczenie wsparcia, aż po organizację dni otwartych czy nabór do projektów.

Podkreśliliśmy także istotne różnice między urzędami na poziomie powiatowym a wojewódzkim, wskazując na to, że ich działania są dostosowane do lokalnych potrzeb i warunków. Warto pamiętać, że za kulisami korespondencji z urzędem kryją się ważne informacje, a umiejętność przygotowania się do procesu odwoławczego może być kluczowa dla osób zainteresowanych.

Mamy nadzieję, że nie tylko dostarczyliśmy Ci wielu informacji, ale również skierowaliśmy Twoją uwagę na konkretne aspekty, które mogą być dla Ciebie istotne w kontekście współpracy z urzędem pracy.

Potrzebujesz wniosku o dofinansowanie? Skontaktuj się z nami!