Overhead view of contemporary black cash register among modern clipper and manual composing with combs and hairpins on table in bright studio

Przewodnik – nierejestrowana działalność gospodarcza w 2024 roku

Dzisiaj pragniemy przyjrzeć się temu, co kryje się za tajemniczym pojęciem „działalność nierejestrowana”. Czym właściwie jest ta forma działalności gospodarczej? Dlaczego budzi tyle kontrowersji i jakie ma konsekwencje zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla całego społeczeństwa? Zapraszamy Was do wspólnej podróży przez labirynt przepisów prawa i realiów gospodarczych, by rozwikłać tę zagadkę!

Nierejestrowa działalność – na czym polega działalność bez rejestracji? Definicja działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowana – na czym polega? Działalność nierejestrowa, zwana również nieewidencjonowaną, to rodzaj drobnej działalności zarobkowej prowadzonej przez osoby fizyczne bez konieczności rejestracji firmy. W odróżnieniu od typowej działalności gospodarczej, nie jest wymagane zapisanie się do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Nawet jeśli działalność nierejestrowana ma wszystkie cechy typowej działalności gospodarczej*, jest ona traktowana wyjątkowo i niepodlegająca takim samym formalnościom. Jednakże istnieje pewne kryterium: jeśli osiągnięte przychody z działalności w danym miesiącu nie przekroczą 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie jest ona traktowana jako pełnoprawna działalność gospodarcza. Inną nazwą może być działalność zarobkowa nierejestrowana. Od razu się może pojawić pytanie o podatek dochodowy od działalności nierejestrowanej, jednak tym zagadnieniem zajmiemy się nieco później.

*Działalność gospodarcza to rodzaj działalności, która spełnia następujące kryteria:

 1. Jest zorganizowana – oznacza to, że działalność jest planowana i przeprowadzana zgodnie z określonymi celami lub strategią.
 2. Ma charakter zarobkowy – polega na uzyskiwaniu dochodu lub zysku z wykonywanych czynności lub świadczonych usług.
 3. Jest prowadzona w sposób ciągły – oznacza to, że działalność jest wykonywana regularnie i systematycznie, nie tylko sporadycznie.
 4. Jest prowadzona we własnym imieniu – działalność jest wykonywana przez osobę fizyczną lub prawna, która jest za nią odpowiedzialna i działa na własny rachunek.

Jeszcze innymi słowy, definicja działalności nierejestrowanej zgodnie ze stroną rządową jest następująca: Działalność nierejestrowa (nierejestrowana, nieewidencjonowana) to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. Prowadzenie takiej działalności nie wymaga wpisu do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kto może prowadzić działalność nierejestrową? Warunki prowadzenia nierejestrowanej działalności.

Czy prowadzenie działalności gospodarczej bez rejestracji jest łatwe? Działalność nierejestrowa, choć wydaje się być łatwym sposobem na rozpoczęcie działalności zarobkowej, podlega pewnym ograniczeniom i wymaganiom. Według przepisów, jedynie osoby fizyczne mogą prowadzić tego rodzaju działalność. W tym kontekście istnieją jednak pewne subtelności, które warto rozważyć, zanim zaczniemy działać. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nie ma specjalnych wymagań co do osoby prowadzącej działalność nierejestrową. Jednakże, należy pamiętać o specyficznych przypadkach, które mogą wpłynąć na możliwość prowadzenia takiej działalności.

Grupy, które podlegają pewnym ograniczeniom to:

 • Cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce mogą prowadzić działalność nierejestrowaną, jeśli spełniają ogólne warunki tego typu działalności. Muszą jednak pamiętać o obowiązku rejestracji firmy w ciągu 7 dni po przekroczeniu miesięcznego limitu przychodu. Ważne jest, aby mieli odpowiedni tytuł pobytowy lub status, który uprawnia ich do zakładania firmy w Polsce. Jeśli cudzoziemiec, który nie jest obywatelem UE, EOG lub Szwajcarii, będzie świadczył usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, takiej jak umowa-zlecenie, musi uzyskać zezwolenie na pracę lub wpis oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi do ewidencji. Dla obywateli Ukrainy istnieje uproszczona procedura legalizacji świadczenia usług w ramach umowy, która wymaga powiadomienia powiatowego urzędu pracy w ciągu 14 dni. Ważne jest, aby usługodawca, czyli podmiot korzystający z usług cudzoziemca, był odpowiedzialny za uzyskanie odpowiednich zezwoleń. Jednakże, działalność nierejestrowa ograniczona wyłącznie do sprzedaży może być prowadzona bez specjalnych zezwoleń. Osoby zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, takie jak posiadacze Karty Polaka czy studenci studiów stacjonarnych, nie muszą spełniać dodatkowych wymagań w celu prowadzenia działalności nierejestrowanej.
 • Osoby niepełnoletnie mogą prowadzić działalność nierejestrowaną, ale muszą brać pod uwagę ograniczenia wiekowe. Osoby między 13. a 18. rokiem życia mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, więc nie mogą samodzielnie zawierać umów czy dysponować swoimi dochodami bez zgody rodziców lub sądu opiekuńczego. Jednakże, mogą istnieć specyficzne przepisy dotyczące pewnych dziedzin, które wymagają pełnoletności do prowadzenia działalności nierejestrowanej.
 • Osoby bezrobotne mogą prowadzić działalność nierejestrowaną, ale istnieją ograniczenia. Zachowanie statusu bezrobotnego wymaga unikania innej pracy zarobkowej, włączając w to umowy cywilnoprawne, takie jak umowy-zlecenie czy umowy o dzieło. Jeśli działalność nierejestrowana opiera się wyłącznie na umowach sprzedaży, to można ją prowadzić, ale w innych przypadkach może to spowodować utratę statusu bezrobotnego. Na przykład w przypadku umowy zlecenia zawartej przez osobę bezrobotną traci ona swój status.
 • Urzędnicy mogą prowadzić działalność zarobkową nierejestrowaną, ale regulaminy wewnętrzne lub zarządzenia mogą ograniczać tę możliwość. Działalność nierejestrowana nie jest uznawana za działalność gospodarczą, więc przepisy dotyczące ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez urzędników nie mają na nią zastosowania. Jednakże, wymagane może być uzyskanie zgody dyrektora generalnego urzędu na podjęcie dodatkowych aktywności zarobkowych.
 • Rolnicy mogą prowadzić działalność nierejestrowaną, ale nie mogą wykonywać pewnych rodzajów działalności, takich jak produkcja rolno-spożywcza, wynajem pokoi czy produkcja wina, które nie są objęte ustawą Prawo przedsiębiorców (prawo przedsiębiorców a działalność nierejestrowana). Jeśli działalność rolnika nie wchodzi w zakres działalności rolniczej i spełnia warunki działalności nierejestrowanej, może być uznana za tę formę działalności.

Podsumowując, choć działalność nierejestrowa wydaje się być atrakcyjną opcją dla wielu osób chcących zarabiać dodatkowe pieniądze, warto zwrócić uwagę na potencjalne ograniczenia i wymagania, które mogą wpłynąć na możliwość jej prowadzenia. Warto również skonsultować się z odpowiednimi instytucjami lub specjalistami, aby upewnić się, że działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

Zawieszona firma – czy możesz założyć działalność nierejestrowaną?

Tak, możesz założyć działalność nierejestrowaną, nawet jeśli wcześniej prowadziłeś zarejestrowaną firmę, której działalność została zawieszona. Zgodnie z ogólnymi warunkami prowadzenia działalności nieewidencjonowanej, kluczowym kryterium jest brak wykonywania działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy (5 lat). Zawieszenie działalności gospodarczej jest traktowane jako jej niewykonywanie, co oznacza, że spełniasz warunki do prowadzenia działalności nierejestrowanej. W rezultacie, mimo zawieszenia wcześniejszej firmy, możesz bez przeszkód rozpocząć działalność nierejestrowaną.

Działalność nierejestrowana – jak założyć? Czy działalność trzeba zarejestrować? Jak założyć i gdzie zgłosić działalność nierejestrowaną?

Jak założyć działalność nierejestrowaną? Czy trzeba zgłosić działalność nierejestrowaną? Założenie działalności nierejestrowanej jest dużo prostsze niż tradycyjnej działalności gospodarczej, ponieważ nie wymaga formalnej rejestracji firmy w odpowiednich instytucjach – nie istnieje obowiązek rejestracji działalności nierejestrowanej. Oto kilka kroków, które można podjąć, aby rozpocząć działalność nierejestrowaną:

 • Wybór rodzaju działalności: Zdecyduj, jaką działalność chcesz podjąć. Może to być np. świadczenie usług remontowych, opieka nad dziećmi, sprzedaż produktów handmade, itp.
 • Przygotowanie się do działalności: Zbierz niezbędne narzędzia, materiały lub umiejętności potrzebne do wykonywania wybranej działalności.
 • Reklama i pozyskanie klientów: Zastanów się, jak dotrzeć do potencjalnych klientów. Możesz wykorzystać media społecznościowe, lokalne ogłoszenia czy osobiste kontakty.
 • Realizacja usług lub sprzedaż produktów: Rozpocznij wykonywanie usług lub sprzedaż produktów zgodnie z planem.
 • Rozliczanie dochodów: Pamiętaj, że przychody uzyskane z działalności nierejestrowanej również mogą podlegać opodatkowaniu.
 • Monitorowanie działalności: Śledź swoje dochody i wydatki, aby mieć pełen obraz sytuacji finansowej i nie przekroczyć limitu dla działalności nierejestrowanej.

Działalność nierejestrowana – jakie usługi są wyłączone z jej prowadzenia?

Działalność musisz zarejestrować, jeśli planujesz prowadzić nawet niewielkie dochody, ale:

 • Wymaga ona zezwolenia, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.
 • Zdefiniowana jest jako działalność gospodarcza zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców.

W takich przypadkach nie możesz prowadzić działalności bez rejestracji. Usługi wyłączone z prowadzenia działalności nierejestrowanej to między innymi:

 • Ochrona osób lub mienia
 • Sprzedaż alkoholu
 • Organizacja imprez turystycznych
 • Usługi detektywistyczne
 • Zbieranie odpadów

Limit dla działalności nierejestrowanej – ile można zarobić bez rejestrowania? Prowadzenie działalności. Nowe limity.

Działalność nierejestrowana a kwota przychodu: limit dla działalności nierejestrowanej określa maksymalny przychód, jaki można osiągnąć w przeciągu miesiąca bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej. Od stycznia do czerwca 2024 roku będzie on wynosił 3181,50 zł, a od lipca 2024 roku zostanie podniesiony do 3225 zł. Oznacza to, że osoba prowadząca działalność nierejestrowaną może osiągnąć przychód na poziomie do tych kwot w okresie miesięcznym bez potrzeby rejestracji firmy. Jednak przekroczenie tych limitów wymaga zarejestrowania działalności gospodarczej. Ważne jest monitorowanie swoich przychodów, aby uniknąć niezamierzonego przekroczenia limitów i konieczności rejestracji firmy. Jak widzimy, warunki prowadzenia nierejestrowanej firmy i w ogóle założenie działalności nierejestrowanej jest bardzo proste. Osoba, która zakłada działalność nierejestrowaną powinna szczególnie uważać na jedną rzecz – limity przychodów.

Czy możliwy jest większy limit dla działalności nierejestrowanej? Minimalne wynagrodzenie a działalność nierejestrowana

Aktualizacja limitu dla działalności nierejestrowanej jest możliwa w przypadku wzrostu minimalnego wynagrodzenia, ponieważ limit ten jest obliczany procentowo. Oznacza to, że jeśli wzrośnie minimalne wynagrodzenie, to także zwiększy się kwota limitu dla działalności nierejestrowanej. Osoba, która zakłada działalność nierejestrowaną warto, aby co jakiś czas sprawdzała ten limit, dzięki temu można więcej zarabiać.

Czy emeryt może świadczyć usługi w ramach działalności gospodarczej bez rejestracji?

Odpowiedź jest bardzo prosta – tak, jak najbardziej emeryt może świadczyć usługi w ramach nierejestrowanej działalności gospodarczej. Obowiązują go takie sama prawa i obowiązki jak w przypadku innych osób, tak samo rozliczenie dochodów z działalności odbywa się tak samo.

Czy jest możliwe zatrudnianie przy działalności gospodarczej nierejestrowanej?

Odpowiedź znów jest bardzo prosta – zatrudnianie przy działalności gospodarczej nierejestrowanej jest jak najbardziej możliwe. Chodzi o sytuację, gdy np. pracujesz na umowę o pracę lub umowę zlecenie i dodatkowo. np. pragniesz dokumentować sprzedaż w działalności nierejestrowanej. Nie ma ku temu żadnych przeszkód. Możesz śmiało założyć i prowadzić ten typ firmy. Co pocieszające, nie występuje obowiązek rejestracji działalności nierejestrowanej – nigdzie tego faktu nie musisz zgłaszać.

Działalność nierejestrowana a kwota przychodu. Rozliczanie działalności nierejestrowanej – jak ustalić limit przychodów?

Aby ustalić limit przychodów dla działalności nierejestrowanej, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników:

 1. Przychody należne: Obejmują one kwoty, które należą do Ciebie, nawet jeśli jeszcze nie zostały faktycznie otrzymane. Wliczają się tu zarówno kwoty już otrzymane, jak i te, które otrzymasz w przyszłości w związku z już dokonaną sprzedażą lub wykonanymi usługami.
 2. Ewidencja sprzedaży dla działalności nierejestrowanej: Prowadzenie dokładnej ewidencji sprzedaży dla działalności nierejestrowanej pomoże Ci monitorować przychody i ustalić, czy zbliżasz się do limitu przychodów.
 3. Kwoty otrzymane vs. kwoty należne: W momencie ustalania przychodu, należy rozróżnić kwoty już otrzymane (np. zaliczki) od kwot jeszcze należnych, które klient jeszcze nie zapłacił, ale za które wystawiłeś dokument sprzedaży (rachunek lub fakturę).
 4. Przychód podatkowy: Dla celów podatkowych, do przychodu nie zalicza się wartości towarów zwróconych, udzielonych bonifikat i skont (obniżek za uregulowanie płatności przed terminem). Przychód podatkowy obejmuje jedynie kwoty zapłacone przez klienta za towar lub usługę.

Pamiętaj, że ścisłe monitorowanie swoich przychodów pozwoli uniknąć przekroczenia limitu uprawniającego do prowadzenia działalności nierejestrowanej oraz uprości procesy podatkowe i ewidencji finansowej.

Co jeśli uda mi się więcej zarobić prowadząc działalność nierejestrowaną? Musisz założyć i prowadzić działalność gospodarczą.

Osoba, która zakłada działalność nierejestrowaną i w ciągu jej prowadzenia osiągnie przychód przekraczający miesięczny limit, ma obowiązek zarejestrowania pełnoprawnej działalności w CEIDG w ciągu 7 dni.

Czy nadal mogę być zwolniony z opłacania składek ubezpieczeniowych? Działalność nierejestrowana a rok podatkowy.

Możesz być uprawniony do zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne jako początkujący przedsiębiorca.

Działalność nierejestrowana a rok podatkowy (urząd skarbowy a działalność nierejestrowana) – sprawy się mają bardzo prosto. Terminy rozliczenia z podatków są takie same jak w każdym innym przypadku. Osoba, która zakłada działalność nierejestrowaną musi o tym koniecznie pamiętać.

Korzyści i obowiązki prowadzenia działalności nierejestrowanej

W dzisiejszym dynamicznym otoczeniu biznesowym, coraz więcej osób szuka alternatywnych sposobów rozwoju swojej działalności. Dlatego działalność nierejestrowana staje się coraz bardziej atrakcyjną opcją. Przyjrzymy się bliżej korzyściom płynącym z działalności nieewidencjonowanej i zobowiązaniom związanym z prowadzeniem tego typu działalności.

Obowiązki w działalności: działalność gospodarcza nierejestrowana obowiązki. Jakie są obowiązki osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą nierejestrowaną mają pewne obowiązki, które należy przestrzegać. Oto najważniejsze z nich:

 1. Ewidencja sprzedaży: Prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży jest kluczowe. Należy rejestrować przychody i koszty związane z prowadzoną działalnością.
 2. Rozliczenie podatkowe: Czy obowiązuje mnie rozliczenie roczne pit? Jaka jest forma opodatkowania działalności nierejestrowanej? Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną muszą rozliczać swoje przychody zgodnie z przepisami podatkowymi. Przychody są zgłaszane w zeznaniu rocznym PIT-36 i opodatkowane według skali podatkowej (podatek dochodowy od działalności nierejestrowanej).
 3. Przestrzeganie praw konsumentów: Prowadząc działalność, należy przestrzegać praw konsumentów, w tym prawa do odstąpienia od umowy i realizacji reklamacji.
 4. Wystawianie dokumentów sprzedaży: Czy muszę wystawić fakturę? W razie żądania klienta, osoba prowadząca działalność nierejestrowaną musi wystawić fakturę lub rachunek za sprzedane towary lub usługi.
 5. Ustalanie rodzaju umów: Umowy o świadczenie usług zawierane są z klientami w formie umowy zlecenia z osobą zainteresowaną usługami, co oznacza, że zleceniodawca odprowadza za osobę prowadzącą działalność składki na ubezpieczenia społeczne.
 6. Zachowanie dokumentacji: Ważne jest przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością, takiej jak rachunki, faktury, umowy i inne dokumenty finansowe, w celu ewentualnych kontroli podatkowych i audytów. Finanse w prowadzeniu każdej działalności są bardzo istotne.

Korzyści z działalności: co zyskuje osoba, która zakłada działalność nierejestrowaną?

Działalność nierejestrowana oferuje szereg korzyści, które sprawiają, że jest atrakcyjną opcją dla wielu osób. Korzyści wiążą się z takimi aspektami jak:

 1. Brak konieczności rejestracji w CEIDG, urzędzie skarbowym i GUS – unikasz biurokracji i formalności związanych z uzyskiwaniem numerów identyfikacyjnych NIP i REGON.
 2. Zwolnienie z opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, co pozwala zaoszczędzić na kosztach.
 3. Brak obowiązku regulowania comiesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek, co sprawia, że zarządzanie finansami jest mniej skomplikowane.
 4. Zwolnienie z obowiązku płacenia podatku VAT, jeśli przychody z działalności nierejestrowanej nie przekroczą 200 tysięcy złotych rocznie, chyba że oferowane towary lub usługi wymagają rejestracji do VAT już od pierwszej sprzedaży.
 5. Możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży, co eliminuje potrzebę prowadzenia skomplikowanej księgowości, przyczyniając się do oszczędności czasu i zasobów.

Te korzyści sprawiają, że działalność nierejestrowana jest atrakcyjną opcją dla osób poszukujących elastycznych i mniej uciążliwych form przedsiębiorczości.

Jak dokumentować sprzedaż w działalności gospodarczej nierejestrowanej?

W działalności nierejestrowanej, na żądanie klienta, musisz wystawić rachunek, który powinien zawierać podstawowe informacje, takie jak numer kolejny, datę wystawienia, dane sprzedawcy i nabywcy, nazwę usługi oraz kwotę do zapłaty.

Choć nie jesteś zobowiązany do wystawiania faktur, jeśli klient zażąda, musisz dostarczyć fakturę. W takim przypadku faktura powinna zawierać datę wystawienia, numer kolejny, dane podatnika i nabywcy towarów lub usług, nazwę towaru lub usługi, ilość, cenę jednostkową oraz kwotę należności ogółem.

W prowadzonej ewidencji sprzedaży zapisujesz sprzedaż za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Zazwyczaj ewidencja zawiera numer porządkowy, datę sprzedaży oraz wartość sprzedaży.

Nierejestrowana działalność a VAT

Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną mogą uniknąć konieczności rejestracji jako płatnik VAT, ponieważ ich sprzedaż nie przekracza 200 tysięcy złotych w poprzednim roku podatkowym lub w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku, przewidywana wartość sprzedaży w stosunku do okresu prowadzonej działalności w danym roku również nie przekracza tej kwoty.

Jednakże, jeśli działalność obejmuje sprzedaż towarów lub świadczenie usług wymienionych na liście objętych obowiązkowym opodatkowaniem VAT, niezależnie od wartości sprzedaży, konieczne jest zarejestrowanie się jako płatnik VAT. W takim przypadku, osoba prowadząca działalność musi uzyskać numer NIP i prowadzić rejestry sprzedaży i zakupów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nierejestrowana działalność a kasa fiskalna

Działalność a kasa fiskalna: działalność nierejestrowana, mimo braku konieczności rejestracji w CEIDG, może wymagać używania kasy fiskalnej w niektórych przypadkach. Jeśli sprzedajesz towary lub świadczysz usługi, które są objęte obowiązkiem ewidencjonowania na kasie fiskalnej, będziesz musiał ją posiadać, nawet jeśli nie prowadzisz zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Ogólna zasada mówi, że osoby prowadzące działalność nierejestrowaną nie muszą używać kasy fiskalnej, jeśli ich obroty zrealizowane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 tysięcy złotych. Jednakże, jeśli twoja działalność obejmuje sprzedaż towarów lub świadczenie usług, które podlegają obowiązkowi ewidencjonowania na kasie fiskalnej, to i tak będziesz musiał ją stosować, niezależnie od tego, czy prowadzisz zarejestrowaną firmę czy też działalność nierejestrowaną.

Forma opodatkowania działalności gospodarczej nierejestrowanej – rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych. Urząd skarbowy a działalność nierejestrowana.

Jakimi podatkami w działalności nierejestrowanej będę obciążony? Jeśli zarabiasz zarówno z działalności nierejestrowanej, jak i z umowy o pracę, umów-zleceń lub umów o dzieło, przychody z działalności nierejestrowanej rozliczasz w zeznaniu rocznym PIT-36. W tym dokumencie znajdziesz odpowiednią rubrykę dla „działalności nierejestrowanej”, gdzie deklarujesz swoje przychody, koszty, dochód i należny z tego tytułu podatek. Warto pamiętać, że sposób obliczania przychodu dla celów podatkowych różni się od tego, który stosujesz do sprawdzenia, czy nie przekroczyłeś limitu określonego dla działalności nierejestrowanej. Na potrzeby rozliczeń podatkowych przychodem z działalności nierejestrowanej są: pieniądze i wartości pieniężne otrzymane lub postawione do twojej dyspozycji w danym roku kalendarzowym, a także wartość otrzymanych świadczeń – w naturze i innych nieodpłatnych. W praktyce oznacza to, że twoim przychodem podatkowym z tej działalności są tylko kwoty zapłacone przez klienta za towar lub usługę. Prowadząc działalność nierejestrowaną, nie musisz odprowadzać miesięcznych zaliczek na podatek. Podatek rozliczasz dopiero w zeznaniu rocznym składanym do 30 kwietnia za poprzedni rok. Jednocześnie w tym terminie dokonujesz płatności podatku od dochodów osiągniętych z działalności nierejestrowanej. Ważne jest również to, że uzyskiwanie przychodów z działalności nierejestrowanej nie wyklucza prawa do wspólnego rozliczenia małżonków.

Rozliczenie dochodów z działalności nieewidencjonowanej – jak obliczyć poziom dochodów z działalności nierejestrowanej?

Jak rozliczyć dochód uzyskany w działalności nierejestrowanej? Aby obliczyć poziom dochodów z działalności nierejestrowanej, musisz przede wszystkim zebrać wszystkie przychody uzyskane z tej działalności. Przychody te obejmują:

 • Kwoty otrzymane od klientów za sprzedane towary lub wykonane usługi.
 • Kwoty, które klientowi wystawiłeś w ramach umów o świadczenie usług, nawet jeśli jeszcze ich nie otrzymałeś. Oznacza to, że uwzględniasz również należności, które jeszcze nie zostały uregulowane przez klientów.
 • Wartość otrzymanych świadczeń w naturze lub innych nieodpłatnych świadczeń.

Po zebraniu tych danych możesz wykonać następujące kroki:

 • Sumuj wszystkie przychody: Dodaj kwoty otrzymane od klientów za sprzedaż towarów lub usług oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze.
 • Od kwoty przychodów odlicz koszty: Przeanalizuj wszystkie poniesione koszty związane z prowadzeniem działalności nierejestrowanej. Mogą to być na przykład koszty zakupu towarów do sprzedaży, koszty zużytej energii, czy też opłaty za usługi zewnętrzne. Odpisz te koszty od sumy przychodów, aby uzyskać wartość dochodu netto.
 • Uzyskaj dochód netto: Odejmij od sumy przychodów wszystkie poniesione koszty związane z działalnością nierejestrowaną. Otrzymana kwota będzie stanowiła twój dochód netto z działalności nierejestrowanej.

Pamiętaj, że uzyskany w ten sposób dochód netto będzie podlegał opodatkowaniu według skali podatkowej w zeznaniu rocznym PIT-36.

Jak rozliczyć koszty w działalności nierejestrowej?

W zeznaniu rocznym PIT-36, dotyczącym prowadzenia działalności nierejestrowanej, możesz uwzględnić koszty poniesione w związku z tą działalnością i odliczyć je od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Przykładowe koszty mogą obejmować zakup surowców do produkcji wyrobów lub towarów handlowych, które następnie sprzedajesz, a także koszty związane z zużytą energią. Aby móc odliczyć te koszty, konieczne jest ich udokumentowanie, dlatego ważne jest, abyś przechowywał wszystkie dowody zakupów. Najlepiej, jeśli na tych dokumentach znajdują się informacje identyfikujące cię, takie jak imię, nazwisko lub miejsce zamieszkania. Koszty uzyskania przychodów zaliczasz kasowo, czyli w momencie poniesienia wydatku, czyli dokonania zapłaty.

Kontrole działalności nierejestrowanej: Jak będzie wyglądać działalność gospodarcza pod względem kontroli?

Kontrola działalności nierejestrowanej może być przeprowadzana na podstawie różnych ustaw, takich jak ustawa o VAT i Ordynacja podatkowa. Nawet jeśli działalność nierejestrowana jest zwolniona z VAT (choć nie zawsze), osoba prowadząca tę działalność musi prowadzić ewidencję sprzedaży. Kontrola tych dokumentów może być przeprowadzana przez organy podatkowe. Dodatkowo, w zależności od rodzaju działalności, np. produkcji żywności, może być przeprowadzana Kontrola Sanepidu (zgoda sanepidu jest wtedy niezbędna do prowadzenia działalności). Prowadząc działalność nierejestrowaną, musisz również przestrzegać przepisów dotyczących praw konsumentów i RODO. Kontrola związana z tymi przepisami może być przeprowadzana przez Prezesa UOKiK lub UODO, zwłaszcza gdy występują wątpliwości co do przestrzegania tych praw.