Jak napisać biznesplan?

Znaczenie biznesplanu w procesie rozwoju firmy

Dobry biznesplan stanowi nieodłączny element strategicznego planowania i kluczowy dokument, który kieruje przyszłością firmy. Jest to kompleksowy plan, ukierunkowany na powstanie i rozwój przedsiębiorstwa, jednocześnie pełniący rolę mapy drogowej w realizacji założonych celów.

Dobry biznesplan nie tylko wskazuje, jakie cele chcemy osiągnąć, ale również pełni funkcję narzędzia kontrolnego, pozwalając zweryfikować, czy nasz pomysł na biznes jest realny i opłacalny. To szczegółowy plan działania, który nie tylko ukierunkowuje, ale także dostarcza informacji niezbędnych do podejmowania świadomych decyzji. W tym kontekście, biznesplan to nie tylko dokument, ale również proces, który pozwoli Ci zbadać różne aspekty Twojej działalności i dostosować się do zmieniającego się otoczenia rynkowego. Jest to pewnego rodzaju plan rozwoju firmy.

Potrzebny Ci bezpłatny przykład biznesplanu? A może chcesz zacząć pisanie biznes planu restauracji? W kolejnych częściach artykułu zagłębimy się w kluczowe aspekty pisania biznesplanu, od analizy rynku i konkurencji po tworzenie prognoz finansowych – znajdziesz wzór gotowego biznes planu na przykładzie działalności restauracji. Dzięki temu, zdobędziesz pełniejszą perspektywę na to, jak skutecznie opracować plan, który nie tylko spełni funkcję przewodnika, ale także stanowić będzie solidną podstawę do osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Cel i struktura biznesplanu – jak napisać dobry biznes plan?

Gotowy biznesplan pełni kilka kluczowych funkcji, z których najważniejsze to:

 • Planowanie strategiczne

Pomaga zdefiniować cele i strategie firmy oraz określić ścieżkę do ich osiągnięcia i ogólny plan rozwoju firmy.

 • Komunikacja z interesariuszami

Jest narzędziem, które umożliwia przedstawienie firmy potencjalnym inwestorom, partnerom biznesowym czy pracownikom.

 • Narzędzie decyzyjne

Ułatwia podejmowanie świadomych decyzji poprzez dostarczenie kompleksowej analizy sytuacji rynkowej i finansowej.

 • Śledzenie postępów

Stanowi punkt odniesienia do monitorowania postępów i dostosowywania strategii w miarę potrzeb.

Oto najważniejsze elementy biznesplanu, które warto uwzględnić:

 1. Krótki opis firmy
 • Przedmiot działalności
 • Forma organizacyjno-prawna przedsięwzięcia
 1. Analiza Rynku i Konkurencji:
 • Charakterystyka docelowego rynku.
 • Analiza konkurencyjna.
 • Rozpoznanie trendów rynkowych.
 1. Opis Produktu/Usługi:
 • Szczegółowy opis oferowanego produktu/usługi.
 • Wyróżniające cechy i korzyści.
 • Potencjalne udoskonalenia w przyszłości.
 1. Business Model Canvas:
 • Struktura przychodów.
 • Struktura kosztów.
 • Kanały dystrybucji.
 • Relacje z klientem.
 1. Plan Marketingowy i Sprzedażowy:
 • Strategia marketingowa.
 • Plan sprzedaży.
 1. Analiza PEST:
 • Czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne wpływające na firmę.
 1. Analiza SWOT
 • Ocena mocnych i słabych stron firmy (analiza wewnętrzna).
 • Identyfikacja szans i zagrożeń wynikających z otoczenia (analiza zewnętrzna).
 1. Plan Inwestycyjny:
 • Szczegóły związane z kosztami inwestycji.
 • Prognoza zwrotu z inwestycji.
 • Planowane źródła finansowania.
 1. Prognozy Finansowe – analiza finansowa
 • Spodziewane przychody i koszty.
 • Bilans zysków i strat.
 • Analiza wskaźników rentowności.

Biznesplan – przykład opisu przedmiotu działalności

Tworząc biznes plan restauracji opis firmy może brzmieć następująco:

Analiza Rynku i Konkurencji: Klucz do zrozumienia otoczenia

Co powinna zawierać analiza rynku? Analiza rynku powinna szczegółowo uwzględniać informacje dotyczące potencjalnych dostawców i odbiorców, a szczególną uwagę należy zwrócić na następujące kluczowe elementy:

Potencjalni Dostawcy:

 • Ocena zdolności dostawców do zapewnienia stabilnych i wystarczających ilości surowców lub usług.
 • Analiza jakości oferowanych produktów lub usług przez potencjalnych dostawców.
 • Sprawdzenie warunków umów handlowych, takich jak ceny, terminy płatności, i ewentualne klauzule dotyczące dostaw.
 • Znaczenie lokalizacji dostawców w kontekście kosztów transportu oraz dostępności surowców.

Potencjalni Odbiorcy:

 • Identyfikacja różnych segmentów rynku, aby dostosować ofertę do różnych grup odbiorców.
 • Zrozumienie głównych potrzeb i oczekiwań potencjalnych klientów.
 • Monitorowanie trendów konsumenckich, aby dostosować ofertę do zmieniających się preferencji rynkowych.

Analiza tych elementów pozwoli Ci na skuteczne dostosowanie strategii do wymagań rynkowych oraz wybór partnerskich relacji biznesowych, które przyczynią się do sukcesu na rynku.

Analiza konkurencji to proces badawczy, którego celem jest pozyskanie szczegółowych informacji na temat działań podjętych przez inne firmy działające w tej samej branży co nasza. Badanie konkurencji dostarcza cennych danych, które mogą znacząco poprawić efektywność pozyskiwania nowych klientów i utrzymywania lojalności tych, którzy już korzystają z naszych usług. Ten zbiór informacji ma bezpośredni wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Charakterystyka konkurencji w biznesplanie to zazwyczaj skrupulatna praca, obejmująca gromadzenie i systematyzację wszelkich dostępnych danych dotyczących naszej branży – można do niej wykorzystać następujące metody:

 • Desk Research: Gromadzenie informacji z dostępnych źródeł, takich jak prasa branżowa, raporty rynkowe, biuletyny, oraz przeglądanie stron internetowych konkurencji.
 • Badania Marketingowe: Pozyskiwanie danych bezpośrednio od uczestników rynku, takich jak klienci, producenci, czy dystrybutorzy, często za pomocą internetowych ankiet i wywiadów.
 • Wywiad Gospodarczy: Analiza standardów współpracy oraz ocena kondycji finansowej konkurentów, obejmująca sprawdzenie wypłacalności.
 • Mystery Shopping: Zaangażowanie osób w udawanie klientów lub kontrahentów w celu oceny realnej kondycji i efektywności konkurencji.

Poniżej znajdziesz wzór gotowego biznes planu dotyczącego analizy konkurencji, jest to wzór biznesplanu dla branży restauracyjnej.

Przykładowy biznesplan restauracji – opis konkurencji

Bezpłatny przykład biznesplanu – analiza konkurencji

Opis produktu/usługi

W tej sekcji skoncentrujemy się na precyzyjnym określeniu oferty, czyli produktów lub usług, które zamierzasz dostarczać klientom. Na początek ważne jest dokładne zdefiniowanie Twojej oferty, bez względu na to, czy prowadzisz działalność produkcyjną, świadczysz usługi, czy też obie te działalności łączysz. Poniżej znajdziesz kluczowe pytania, które pomogą Ci sprecyzować ofertę:

 • Co zamierzam oferować klientom?
 • Jakie są rodzaje produktów/usług, które planuję sprzedawać?
 • Jakie są główne cechy i zalety mojej oferty?
 • Co wyróżnia moje produkty/usługi na tle konkurencji?
 • Czy samodzielnie wytwarzam produkty, czy też po prostu je oferuję?
 • Jakie elementy są kluczowe przy tworzeniu produktów/usług?
 • Skąd będę pozyskiwać niezbędne składniki?
 • Czy polegam na podwykonawcach?
 • Czy korzystam z usług innych firm w procesie produkcji lub świadczenia usług?

Odpowiedzi na te pytania pomogą w dokładnym określeniu, co stanowi rdzeń Twojej oferty biznesowej. To kluczowe informacje, które pozwolą zrozumieć, jak efektywnie dostarczać wartość klientom i konsekwentnie budować przewagę konkurencyjną na rynku.

Business Model Canvas

Business Model Canvas (BMC) to praktyczne narzędzie umożliwiające klarowne zdefiniowanie, zaprojektowanie i zwizualizowanie koncepcji biznesowych. Ten szablon jest wszechstronny, sprawdzając się zarówno w przypadku startupów, jak i w dużych korporacjach o międzynarodowym zasięgu. BMC to skuteczny sposób na przejrzyste przedstawienie kluczowych elementów modelu biznesowego, niezależnie od branży czy rozmiaru przedsiębiorstwa.

Business Model Canvas (BMC) obejmuje dziewięć kluczowych bloków, które pomagają zrozumieć i opisać model biznesowy firmy. Oto te bloki:

 • Segmenty Klientów (Customer Segments): Określa grupy osób lub firm, do których skierowana jest oferta.
 • Propozycja Wartości (Value Propositions): Opisuje, jakie korzyści i wartości firma dostarcza swoim klientom.
 • Kanały Dystrybucji (Channels): Określa, w jaki sposób firma dostarcza swoje produkty lub usługi do klientów.
 • Relacje z Klientem (Customer Relationships): Opisuje rodzaje interakcji i relacji, jakie firma utrzymuje z klientami.
 • Źródła Dochodu (Revenue Streams): Określa, skąd firma generuje przychody.
 • Kluczowe Zasoby (Key Resources): Wskazuje na główne aktywa i zasoby niezbędne do funkcjonowania biznesu.
 • Kluczowe Działy (Key Activities): Określa główne czynności, które firma musi wykonywać skutecznie.
 • Kluczowe Partnerstwa (Key Partners): Wskaźniki na zewnętrzne organizacje lub firmy, z którymi firma współpracuje.
 • Struktura Kosztów (Cost Structure): Opisuje główne koszty związane z prowadzeniem biznesu.

Business Model Canvas jest narzędziem do szybkiego zrozumienia i przedstawienia kluczowych aspektów funkcjonowania firmy, co ułatwia analizę i podejmowanie decyzji strategicznych.

Pod tym linkiem znajdziesz szablon Business Model Canvas: https://productvision.pl/business-model-canvas/

Plan marketingowy i sprzedażowy

Plan marketingowy powinien jasno określać cele marketingowe firmy oraz środki, jakie zostaną podjęte, aby je osiągnąć. Jest kluczowym narzędziem w budowaniu skutecznej strategii biznesowej, zdolnej przyciągać klientów i zwiększać świadomość marki. Strategia marketingowa jest indywidualna i dostosowana do specyfiki każdej firmy. Zwróć uwagę, aby dokładnie opisać plan działania dotyczący kroków promocyjnych Twojej firmy.

Tworząc biznes plan restauracji przykładowe działanie mogłoby wyglądać tak:

Wpis na Mapach Google (cały rok):

Cel: Zwiększenie widoczności restauracji online.

Działania:

 • Aktualizacja informacji o restauracji, dodanie atrakcyjnych zdjęć potraw.
 • Systematyczna odpowiedź na recenzje klientów i dbanie o pozytywne opinie.
 • Dodawanie na bieżąco informacji o specjalnych promocjach i wydarzeniach.
 • Regularne śledzenie statystyk i ocen na Mapach Google oraz dostosowywanie strategii na podstawie feedbacku klientów.

To konkretne działanie uwzględnia trendy cyfrowego marketingu dla restauracji, gdzie potencjalni klienci często korzystają z Map Google w poszukiwaniu lokali gastronomicznych. Zadbanie o atrakcyjny i aktualny profil online oraz aktywne zarządzanie recenzjami może przyczynić się do zwiększenia liczby klientów restauracji.

Plan sprzedaży powinien precyzyjne określać prognozy dotyczące ilości sprzedanych produktów lub usług. Osiągnięcie tych celów jest kluczowe dla wzrostu przychodów i osiągnięcia sukcesu rynkowego. Pamiętaj, aby zawrzeć w nim konkretne i mierzalne cele dotyczące ilości sprzedaży, np. liczba jednostek produktu do osiągnięcia w określonym okresie.

Biznes plan restauracja wzór planu sprzedaży

W stworzeniu planu sprzedaży z pewnością pomoże Ci skorzystanie z programu Excel: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/free-office-online-for-the-web

Analiza PEST

Analiza PEST to narzędzie strategiczne, które pomaga ocenić wpływ czynników politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych na otoczenie biznesowe. Skrót w nazwie analiza PEST pochodzi od pierwszych liter tych kategorii. Analiza PEST umożliwia zrozumienie zewnętrznego kontekstu, co wspiera podejmowanie świadomych decyzji biznesowych i dostosowanie strategii do zmieniających się warunków otoczenia. W tym przypadku wzór gotowego biznes planu jest niemożliwym, ponieważ czynniki brane pod uwagę w tej analizie będą zmienne dla różnorodnego otoczenia.

Biznesplan restauracji – jak może wyglądać analiza PEST? Co w niej zawrzeć tworząc biznes plan restauracji?

Przykładem czynnika politycznego dla restauracji może być zmiana przepisów dotyczących norm sanitarnych i bezpieczeństwa żywności. Nowe regulacje wprowadzające surowsze standardy mogą wymagać dostosowania procedur kuchennych i restauracyjnych, co może wpłynąć na koszty operacyjne i wymagać inwestycji w nowe wyposażenie.

Przykładem czynnika ekonomicznego dla restauracji może być sytuacja gospodarcza, zwłaszcza zmiany w dochodach konsumentów. W okresach recesji ludzie mogą ograniczać wydatki na jedzenie poza domem, co może wpłynąć na obroty restauracji. W czasach dobrej koniunktury ekonomicznej z kolei konsumenci mogą być bardziej skłonni do częstszego korzystania z usług gastronomicznych.

Czynniki społeczne mogą obejmować zmieniające się preferencje żywieniowe społeczeństwa, rosnące zainteresowanie zdrowym stylem życia czy tendencje do zamawiania jedzenia online.

Czynniki technologiczne dla restauracji mogą się objawiać poprzez rozwój platform internetowych do zamawiania jedzenia, wprowadzenie nowoczesnych systemów obsługi klienta czy wykorzystanie nowych technologii kuchennych.

Na koniec, czynniki środowiskowe mogą dotyczyć zwiększonego zainteresowania konsumentów kwestiami zrównoważonego rozwoju, co może skłonić restaurację do wprowadzenia praktyk przyjaznych dla środowiska, takich jak ograniczenie zużycia plastiku czy wybór lokalnych i ekologicznych produktów spożywczych.

Z uwagi na różnorodność tych czynników – pisanie biznes planu restauracji wymaga szczegółowej analizy i zrozumienia otoczenia, w jakim planowana jest działalność. Warto uwzględnić elastyczność i gotowość do adaptacji na zmienne warunki rynkowe. Ponadto, świadomość wpływu czynników zewnętrznych pozwoli dostosować ofertę i strategię marketingową restauracji do oczekiwań i potrzeb zmieniającego się otoczenia.

Pod tym linkiem znajdziesz darmowe szablony analizy PEST: https://online.visual-paradigm.com/pl/infoart/templates/pest-analysis/

Analiza SWOT

Analiza SWOT to narzędzie służące do identyfikacji mocnych stron, słabości, szans i zagrożeń związanych z danym przedsięwzięciem, produktem lub projektem.

Mocne strony odnoszą się do pozytywnych cech i zasobów firmy, które przynoszą jej przewagę konkurencyjną lub stanowią atuty w realizacji celów. Mogą to być np. wyjątkowe umiejętności zespołu, silna marka, innowacyjne produkty, efektywne procesy, dobre relacje z klientami czy stabilna sytuacja finansowa. Mocne strony pomogą Ci osiągać sukcesy i konkurować skutecznie na rynku.

Słabe strony odnoszą się do negatywnych cech, ograniczeń lub braków w firmie, które mogą stawiać ją w niekorzystnej sytuacji na rynku. Mogą to być np. słaba rozpoznawalność marki, ograniczone zasoby finansowe, przestarzała infrastruktura technologiczna, braki w umiejętnościach zespołu. Identyfikowanie słabych stron pomoże Ci świadomie zarządzać wyzwaniami i podejmować działania mające na celu ich minimalizację lub eliminację.

Szanse odnoszą się do korzystnych czynników zewnętrznych, które mogą wpływać pozytywnie na firmę i stwarzać możliwości rozwoju. Mogą to być zmiany w otoczeniu rynkowym, nowe trendy konsumenckie, rozwój technologii, czy też korzystne zmiany regulacyjne. Pamiętaj, że optymalne wykorzystanie szans wymaga elastyczności i zdolności do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki otoczenia.

Zagrożenia odnoszą się do czynników zewnętrznych, które mogą negatywnie wpływać na firmę i stwarzać ryzyko dla jej sukcesu. Mogą to być zmiany na rynku, konkurencja, uwarunkowania prawne, sytuacje makroekonomiczne, czy też szybki rozwój technologii. Identyfikacja zagrożeń umożliwi Ci przygotowanie się na potencjalne trudności oraz opracowanie strategii obronnej lub dostosowawczej.

Robi się ją po to, aby lepiej zrozumieć stan danego przedsięwzięcia i jego otoczenie oraz dostarczyć kompleksową wiedzę potrzebną do podejmowania decyzji.

Korzyści z analizy SWOT to lepsze zrozumienie sytuacji firmy, identyfikacja obszarów do poprawy, wykorzystanie szans na rynku, zminimalizowanie zagrożeń i lepsze dostosowanie się do zmian w otoczeniu biznesowym.

Jak napisać biznesplan restauracji – Analiza SWOT

Plan Inwestycyjny

Jest to jeden z najważniejszych elementów biznesplanu, który zawiera szczegółowe informacje na temat planowanych inwestycji w przedsiębiorstwie. Jego celem jest określenie, w jaki sposób środki finansowe zostaną zainwestowane w różne dziedziny działalności firmy, aby przyczynić się do jej rozwoju i osiągnięcia założonych celów.

Plan inwestycyjny firmy obejmuje zazwyczaj kilka kluczowych elementów:

 • Precyzyjne określenie, na co zostaną przeznaczone środki inwestycyjne. Może to obejmować zakup nowego sprzętu, rozbudowę zakładu, inwestycje w badania i rozwój, czy też akwizycje.
 • Szacunkowe koszty związane z każdą inwestycją. Warto uwzględnić zarówno koszty inicjalne, jak i te związane z utrzymaniem i eksploatacją.
 • Określenie, skąd będą pochodziły środki na pokrycie kosztów inwestycji. Może to być z kredytów bankowych, pozyskania inwestora, czy też z własnych środków firmy.
 • Określenie czasu trwania poszczególnych etapów inwestycji oraz całego projektu.
 • Identyfikacja ewentualnych ryzyk związanych z inwestycjami oraz opis działań mających na celu ich minimalizację.
 • Ocena opłacalności inwestycji, np. ROI (Return on Investment), NPV (Net Present Value), IRR (Internal Rate of Return).

Plan inwestycyjny stanowi ważny element strategii przedsiębiorstwa, pomagając w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących alokacji kapitału inwestycyjnego.

Plan inwestycyjny firmy na przykładzie restauracji – wzór biznesplanu

Prognozy finansowe – plan finansowy działalności

W pełni gotowy biznesplan powinien zawierać dokładną analizę finansową, która jest kluczowym element stanowiącym fundament udanej strategii przedsiębiorstwa. Analiza finansowa obejmuje szeroki zakres kwestii, z których warto wyróżnić kilka kluczowych elementów:

Plan finansowy: Warto zawrzeć realistyczny plan finansowy działalności dotyczący przychodów, kosztów i zysków na przestrzeni najbliższych lat. Prognozy te powinny być poparte solidnymi argumentami i uwzględniać ewentualne zmienne rynkowe.

Bilans: W pełni gotowy biznesplan powinien zawierać bilans, prezentujący aktualny stan posiadania firmy, w tym aktywa, pasywa i kapitał własny.

Rachunek zysków i strat: Przedstawienie rachunku zysków i strat pozwala zobaczyć, jakie koszty ponosi firma i jakie zyski generuje. To istotne narzędzie do oceny rentowności przedsiębiorstwa.

Wskaźniki rentowności: Analiza finansowa powinna zawierać wskaźniki rentowności, takie jak wskaźnik zysku netto do przychodów, marża zysku brutto itp. Te wskaźniki pozwalają na ocenę efektywności działalności.

Dobrze sporządzony plan finansowy działalności to klucz do zrozumienia ekonomicznej strony Twojego przedsięwzięcia. Jej korzyści obejmują:

 • Świadome Decyzje: Analiza finansowa dostarcza konkretnych danych, które pomagają podejmować informowane decyzje biznesowe. Pozwala to unikać impulsywnych działań i skupić się na strategiach prowadzących do finansowego sukcesu.
 • Identyfikację Obszarów Optymalizacji: Poprzez analizę finansową można zidentyfikować obszary, w których można zoptymalizować koszty lub poprawić efektywność operacyjną. To kluczowe dla utrzymania konkurencyjności.
 • Zarządzanie Ryzykiem: Przemyślana analiza finansowa pozwala zidentyfikować potencjalne zagrożenia finansowe i opracować strategie zarządzania ryzykiem. To umożliwia elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe.
 • Atest Finansowy dla Inwestorów: Dla potencjalnych inwestorów czy partnerów biznesowych, solidna analiza finansowa stanowi atest na rzetelność i przemyślane podejście do zarządzania finansami firmy.
 • Środki do Pozyskania Kapitału: Dobre przygotowanie planu finansowego ułatwia pozyskanie kapitału od inwestorów, kredytodawców czy instytucji finansowych. Pokazuje, że firma ma jasno określone cele i plan, jak osiągnąć sukces finansowy.

Streszczenie biznesplanu

Streszczenie biznesplanu, stanowiące jego reprezentacyjny fragment, powinno być umieszczone na początku dokumentu.

Streszczenie biznesplanu stanowi jego wizytówkę i powinno być przygotowane z wyjątkową starannością, obejmując wszystkie kluczowe informacje z poszczególnych sekcji planu. Jego tworzenie wymaga pełnego ukończenia biznesplanu, aby zapewnić kompleksowe podsumowanie. Streszczenie jest decydującym elementem, który może zmotywować czytelnika do zainteresowania się całością przedsięwzięcia opisanego w dalszych częściach dokumentu.

Wzór gotowego biznes planu

W procesie tworzenia dobrego biznesplanu, istotne jest zrozumienie, że nie istnieje jeden uniwersalny wzór gotowego biznes planu, który pasuje do każdej firmy. Każde przedsięwzięcie ma swoje wyjątkowe cechy i specyfikę, co wymaga dostosowania planu do konkretnych potrzeb. Jednak istnieją cenne przykłady, wskazówki i inspiracje, które mogą znacząco ułatwić tę kreatywną podróż.

Podsumowanie

W niniejszym artykule zgromadziliśmy bogactwo pomysłów, praktycznych wskazówek i konkretnych przykładów, prezentując proces tworzenia biznesplanu na przykładzie branży restauracyjnej. Mamy nadzieję, że zaprezentowany wzór biznesplanu dla gastronomii pomoże Ci w napisaniu planu Twojego przedsięwzięcia. Dzieląc się tymi informacjami, staramy się wesprzeć przedsiębiorców w precyzyjnym sformułowaniu ich wizji, klarownym przedstawieniu strategii oraz przekonującym uzasadnieniu, dlaczego ich projekt jest atrakcyjny i zrównoważony. To narzędzie ma być elastyczne, tak aby najlepiej odpowiadać na zmieniające się potrzeby i wyzwania rozwijającego się biznesu.

Tworzenie biznesplanu jest jak podróż, która może zająć trochę czasu, ale warto się na nią wybrać. Jeśli właśnie szukasz biznesplanu, bo myślisz o starcie własnej firmy lub potrzebujesz go do wniosku PUP, jesteśmy tutaj, aby pomóc. Nasz zespół specjalistów ma doświadczenie i know-how, które możemy wykorzystać, aby stworzyć dla Ciebie biznesplan, który nie tylko spełni formalne wymagania, ale także pokaże, dlaczego Twój pomysł jest wyjątkowy i zasługuje na uwagę. Czasem warto mieć przy sobie doświadczonych przewodników w tej podróży do sukcesu biznesowego!