Dotacje z urzędu pracy – dofinansowanie na podjęcie działalności 2024

Powiatowy Urząd Pracy – wsparcie osób bezrobotnych.

Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) pełnią kluczową rolę we wspieraniu osób bezrobotnych na drodze do powrotu na rynek pracy. Artykuł ten przybliży różnorodne formy wsparcia oferowane przez te instytucje, mające na celu aktywizację osób bezrobotnych.

Rodzaje i cechy dotacji z urzędu pracy

Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej – bezzwrotne dotacje

 •  Bezzwrotne dotacje mają na celu wspieranie osób planujących otwarcie własnej firmy. Jest to również świetna okazja dla młodych osób bez pracy, które mają pomysł na swoją ścieżkę kariery jako przedsiębiorca.
 • Jest to dofinansowanie dla osób bezrobotnych – oznacza to, że musisz posiadać oficjalny status osoby bezrobotnej.
 • Otrzymywane środki nie wymagają zwrotu, co stanowi istotne wsparcie finansowe dla przyszłych przedsiębiorców – nie będziesz musiał oddać dotacji.
 • Dotacje te mają zazwyczaj za zadanie pokrycie części* kosztów związanych z rozpoczęciem działalności, takich jak zakup sprzętu czy prace remontowe.

* Niektóre urzędy wymagają wkładu własnego ze strony beneficjentów. Wkład własny może być punktowany przy ocenie wniosku, co oznacza, że choć nie jest obowiązkowy, może przyczynić się do uzyskania pozytywnej decyzji.

Dofinansowanie zatrudnienia

 • Dofinansowanie zatrudnienia oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy ma na celu wspieranie pracodawców w procesie zatrudniania osób bezrobotnych oraz tych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, a także aktywizację osób poszukujących pracy.
 • Programy dofinansowania zatrudnienia umożliwiają pracodawcom otrzymanie wsparcia finansowego, mającego na celu złagodzenie kosztów zatrudnienia nowych pracowników.
 • Jedną z form wsparcia jest częściowy zwrot kosztów wynagrodzenia pracownika, co sprawia, że zatrudnienie staje się bardziej ekonomiczne dla przedsiębiorców.
 • Oprócz zwrotu wynagrodzenia, pracodawcy mogą uzyskać dodatkowe fundusze na szkolenia i adaptację nowego pracownika do wymagań danego stanowiska.

Urząd pracy 2023/2024 – jakie są przykładowe programy dofinansowania zatrudnienia?

Jeśli jako przedsiębiorca zatrudnisz skierowaną osobę bezrobotną, otrzymasz dofinansowanie wynagrodzenia przez okres 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60.

Pod tym linkiem możesz dowiedzieć się więcej na ten temat.

Dotacja dotycząca refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy

 • Dotacja z urzędu na refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy, oferowana przez Powiatowy Urząd Pracy, ma na celu wspieranie przedsiębiorców w modernizacji i doskonaleniu warunków pracy.
 • Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na zakup nowoczesnego sprzętu, narzędzi czy oprogramowania, co przekłada się na poprawę efektywności prowadzonej działalności. 
 • Powiatowy urząd pracy zwróci Ci koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości określonej w umowie, nieprzekraczającej 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Istnieją również inne programy wsparcia dla osób bezrobotnych – np. finansowane z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przykładowo: Dotację z urzędu pracy 2023 można w chwili obecnej otrzymać w ramach środków finansowych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FEdP). Program ten będzie obowiązywał również w roku 2024.

Kwota dotacji na otwarcie firmy

Jaką dotację z urzędu pracy 2023 możesz otrzymać? Jakiej wysokości środki będziesz mógł pozyskać z urzędu pracy w 2024 roku?

Maksymalna wysokość dotacji z urzędu pracy jest równa 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę. W 2023 r. można zatem otrzymać nieco ponad 40 tys. zł, a w 2024 roku kwota dotacji z pewnością wzrośnie. Warto pamiętać, że są to jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o średniej krajowej: https://www.pitax.pl/wiedza/przepisy-i-wskazniki/srednia-krajowa-2023-r-wartosc-netto/

Pamiętaj! Przyznawanie środków na działalność jest uzależnione od posiadanych zasobów urzędu. Aby uzyskać precyzyjne informacje dotyczące dostępnych środków i kryteriów przyznawania dotacji, zaleca się odwiedzenie oficjalnej strony internetowej urzędu pracy odpowiedniego dla Twojego miejsca zameldowania. Tam można znaleźć aktualne ogłoszenia, procedury aplikacyjne, wysokość dotacji w danym okresie oraz informacje jakie powinien spełnić warunki ubiegający się o dotację.

Wymagane dokumenty, aby uzyskać dotację na otwarcie działalności gospodarczej

Procedury i wymagane dokumenty zazwyczaj różnią się między różnymi urzędami pracy, jednak istnieje pewna podobieństwo w elementach, które często występują. W dalszej części skupimy się na tych najczęściej pojawiających się dokumentach, które przedsiębiorcy mogą spodziewać się dostarczyć w procesie ubiegania się o dotację na otwarcie działalności gospodarczej. Potrzebne dokumenty oraz załączniki są indywidualnie określane przez regulaminy urzędu pracy. W regulaminie urzędu powinieneś znaleźć również warunki umowy o dofinansowanie – warto się z nimi zapoznać już na początku drogi do otrzymania środków na rozpoczęcie działalności.

Potrzebne załączniki i dokumenty – najczęściej wymagane

Wniosek o dofinansowanie z urzędu pracy na podjęcie działalności dla osoby bez pracy

Identyfikacja Działalności:

 • Numer PKD: Określenie głównego numeru PKD związane z planowaną działalnością gospodarczą.

Analiza Finansowa:

 • Analiza Finansowa: Przedstawienie spodziewanych wyników finansowych w kontekście planowanej działalności.

Doświadczenie Zawodowe:

 • Historia Zawodowa: Opis doświadczenia zawodowego wnioskodawcy związane z branżą projektowanej działalności.

Biznesplan:

 • Biznesplan: Dokument od którego bezrobotny przedsiębiorca powinien zacząć planowanie działalności gospodarczej. Zawiera on szczegółowy opis celów, strategii, modelu biznesowego, analizy rynku i planów rozwoju przedsięwzięcia.

Więcej informacji na temat biznesplanu znajdziesz tutaj.

Formy Zabezpieczenia Dotacji:

 • Formy Zabezpieczenia: Wskazanie konkretnych form zabezpieczenia dofinansowania, np. poręczeń, gwarancji itp.

Oświadczenia Aplikacyjne:

 • Oświadczenie o Spełnianiu Warunków: Zadeklarowanie spełniania warunków wymaganych do uzyskania dotacji.
 • Oświadczenia Poręczycieli: W przypadku wyboru poręczenia jako formy zabezpieczenia.
 • Oświadczenie/Wyciąg z Konta: Informacje dotyczące wkładu własnego, potwierdzone oświadczeniem lub wyciągiem z konta.

Dokumenty Potwierdzające Kwalifikacje:

 • Kserokopie Dokumentów Związanych z Lokalem: Potwierdzenie prawa do korzystania z lokalu.
 • Kserokopie Dokumentów Związanych z Kwalifikacjami: Kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Historia Zawodowa:

 • Kserokopie Dokumentów Potwierdzających Przebieg Pracy: Dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej.

Samochód i Prawo Jazdy:

 • Dokumenty Potwierdzające Prawo do Samochodu: Jeśli wniosek obejmuje dotację na zakup samochodu.
 • Ksero Prawa Jazdy: Kopia prawa jazdy w przypadku korzystania z samochodu w ramach dofinansowania.

Curriculum Vitae (CV):

 • CV: Dokument przedstawiający historię edukacyjną i zawodową wnioskodawcy.

Formularz Pomocy de Minimis:

 • Formularz Pomocy de Minimis: Wypełniony formularz potwierdzający zgodność z zasadami pomocy de minimis.

Skompletuj dokumenty i złóż wniosek w odpowiednim urzędzie

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie dla swojej działalności gospodarczej, konieczne jest dokładne zapoznanie się z regulaminem odpowiedniego programu oferowanego przez urząd pracy. Następnie, skompletuj wszystkie wymagane dokumenty, takie jak biznesplan, analiza finansowa, CV, czy kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje. Warto pamiętać, żeby dostosować wniosek do konkretnych kryteriów programu. Ostatecznie, złożenie wniosku powinno odbyć się w urzędzie pracy zgodnie z miejscem zameldowania.

PUP Warszawa – wniosek o dofinansowanie działalności PUP – jakie dokumenty są wymagane?

Powiatowy Urząd Pracy Warszawa – wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności
 2. Załącznik nr 1 – podjęte i planowane działania organizacyjne, reklamowe i promocyjne
 3.  Załącznik nr 2- analiza SWOT
 4. Załącznik nr 3 – analiza finansowa
 5. Załącznik nr 4 – plan zakupów w ramach dofinansowania
 6. Załącznik nr 5 – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Kto ocenia wnioski o dotację podjęcia działalności gospodarczej?

Aby uzyskać dotację z urzędu pracy, kluczowe jest staranne przygotowanie wniosku, co wcale nie jest łatwym zadaniem. Wypełnienie wniosku o dotację pup wymaga staranności i precyzji, ponieważ to właśnie na podstawie tego dokumentu oceniana będzie wartość i realność przedsięwzięcia.

Aktualny nabór wniosków o dofinansowanie w Twoim urzędzie powinien być ogłoszony na oficjalnej stronie internetowej urzędu pracy.

Ocena wniosku o dotację do podjęcia działalności gospodarczej zazwyczaj należy do odpowiedniego urzędu pracy. To tam decydenci i eksperci dokonują analizy złożonych dokumentów, sprawdzają zgodność z wymogami programu dofinansowania oraz oceniają potencjał przedsięwzięcia. Proces oceny może również uwzględniać komisje, zespoły czy ekspertów branżowych, zależnie od struktury organizacyjnej danego urzędu. Osoba, która ocenia wnioski podejmuje ostateczne decyzje na podstawie oceny formalnej i merytorycznej wniosków (dopiero po pozytywnej decyzji podpisywana jest umowa dofinansowania otwarcia firmy).

Ocena formalna wniosku PUP

Warto pamiętać, że proces oceny formalnej wniosku o dotację do podjęcia działalności gospodarczej może znacząco się różnić w zależności od konkretnego urzędu pracy. Kryteria formalnej oceny obejmują zazwyczaj sprawdzenie kompletności dokumentów, zgodności z wymaganiami programu dofinansowania oraz poprawności formalnej zgromadzonych informacji.

Decydenci i eksperci z urzędu pracy analizują każdy aspekt wniosku, upewniając się, że wszystkie dokumenty zostały prawidłowo wypełnione, a informacje są spójne i zgodne z określonymi wytycznymi. Niezastosowanie się do wymagań formalnych może skutkować odrzuceniem wniosku jeszcze na etapie oceny.

W związku z tym, przed złożeniem wniosku, zaleca się dokładne przeczytanie regulaminu programu dofinansowania oferowanego przez dany urząd pracy, aby odpowiednio dostosować dokumentację aplikacyjną do konkretnych oczekiwań i wymagań.

Ocena merytoryczna wniosku PUP

Ocena merytoryczna wniosku również może różnić się w zależności od urzędu pracy, ale najczęściej decydenci skupiają się na kluczowych kwestiach, takich jak:

 1. Staranne i realistyczne przedstawienie celów, strategii, planów rozwoju, analizy rynku oraz środków na ich osiągnięcie.
 2. Wnikliwa ocena prognoz finansowych i opłacalności przedsięwzięcia. Ekspertom zależy na zrozumieniu, czy firma ma szanse na stabilny rozwój.
 3. Ocena zawodowego doświadczenia i kwalifikacji wnioskodawcy. Wniosek powinien wykazać, że osoba planująca działalność ma odpowiednie kompetencje – np. bezrobotny absolwent kierunkowych studiów wyższych może otrzymać więcej punktów niż bezrobotny absolwent liceum ogólnokształcącego.
 4. Wnioskodawcy są punktowani za to, na ile ich plany i cele są zgodne z głównym celem programu dofinansowania.
 5. Wniosek jest oceniany pod kątem innowacyjności i potencjału rozwoju, a także konkurencyjności.
 6. Ocenia się także, jak planowana działalność wpłynie na zatrudnienie oraz rynek pracy w danym regionie.
 7. Aspekty zrównoważonego rozwoju, takie jak wpływ na środowisko, społeczność lokalną, czy etyczne praktyki biznesowe.
 8. Wnioskodawca jest punktowany również za realność swoich planów oraz zdolność do osiągnięcia zakładanych celów.
 9. Uzasadnienie planowanych zakupów – kwota dotacji pup często zależy właśnie od oceny tej sekcji.

Poniżej zamieszczamy poglądowy arkusz formalnej oceny wniosku o dotację w Zielonej Górze (w województwie dolnośląskim):

Dodatkowe punkty w ocenie wniosku

Dodatkowe elementy brane pod uwagę podczas oceny wniosku o dotację pup do rozpoczęcia działalności gospodarczej obejmują często przynależność wnioskodawcy do grup osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Osoby młode, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne itp. mogą być objęte specjalnymi projektami, co może wpływać na dodatkowe punkty w ocenie wniosku.

Na co można przeznaczyć środki po uzyskaniu pozytywnej decyzji?

Co można kupić za uzyskaną dotację z urzędu pracy?

Zanim zainwestujesz środki uzyskane z dotacji, ważne jest sprawdzenie i potwierdzenie zgodności planowanych wydatków z regulaminem danego programu dofinansowania. Regulaminy te mogą się różnić w zależności od urzędu pracy lub instytucji udzielającej wsparcia, dlatego konieczne jest dostosowanie planów do konkretnych zasad obowiązujących w danej lokalizacji. To zagwarantuje, że wydatki są zgodne z wymogami i umożliwi uzyskanie pełnego zakresu korzyści wynikających z przyznanej dotacji.

Jak długo po otrzymaniu dotacji z PUP wymagane jest prowadzenie działalności gospodarczej?

Jedna z kluczowych cech dotacji z urzędu (pup) to bezzwrotne przyznawanie środków na działalność. Z uwagi na ten niewątpliwy plus – istnieją pewne warunki umowy o dofinansowanie działalności gospodarczej.

Podpisanie umowy o dofinansowanie dla osób bezrobotnych zobowiązuje Cię do prowadzenia działalności gospodarczej przez rok od otrzymania dofinansowania z urzędu pracy. Oznacza to, że od momentu otrzymania środków na rozpoczęcie działalności musisz prowadzić firmę przez 12 miesięcy.

Załatwienie dofinansowania przez firmę zewnętrzną – korzystając z naszych usług potrzebujesz tylko pomysłu na firmę!

Jak uzyskać dotację z urzędu pracy? Aby zwiększyć szansę uzyskania dotacji z urzędu pracy warto zlecić napisanie wniosku dofinansowania profesjonalnej firmie zewnętrznej.

Czym się kierować zlecając napisanie wniosku?

Ostatnimi czasy zaistniało dość dużo, różnej jakości, podmiotów oferujących usługi napisania wniosku o dotacje z PUP. Jak to bywa w życiu bardzo rozsądnym podejściem jest porównanie kilku ofert i wybranie tej najlepszej. 

Poniższe kwestie znacznie ułatwią selekcję.

 • Czy wykonawca to profesjonalna firma czy osoba chcąca sobie łatwo dorobić?
 • Czy wykonawca to ktoś z polecenia?
 • Czy wykonawca oferuje model prowizyjny od sukcesu?
 • Czy wykonawca szczerze i realnie ocenia szanse otrzymania dotacji?
 • Czy wykonawca wykonał podobne wnioski z sukcesem?
 • Czy wykonawca oferuję podpisanie umowy?
 • Czy wykonawca oferuje wzory różnych niezbędnych pism, umów, listów intencyjnych itd.?
 • Czy wykonawca gwarantuje pomoc po złożeniu wniosku?
 • Czy wykonawca, w razie potrzeby, napisze formalny list do dyrektora PUP w celu otrzymania dotacji?

Często pomagamy klientom, którzy zlecili wniosek komuś, kto okazał się niekompetentny, napisał źle wniosek lub nawet zabrał zaliczkę i uciekł. Dlatego postanowiliśmy udostępnić pytania sprawdzające.

Jak wygląda proces tworzenia wniosku u nas?

Na bazie wieloletniego doświadczenia i najlepszych praktyk opracowaliśmy autorski proces tworzenia wniosków. Nad każdym wnioskiem pracuje zespół czterech specjalistów (copywriter, księgowy, specjalista ds. dotacji oraz obsługa klienta), a sam proces, od sprawdzenia pomysłu do przekazania gotowego wniosku, to aż 11 etapów.

 • 180 wykonanych wniosków w 2022r.
 • 6,3 mln zł pozyskanych dotacji w 2022r.
 • 15% klientów z polecenia w 2022r.

Nasze podejście

 • Uważamy, iż najuczciwszym modelem współpracy w branży dotacji jest rozliczenie prowizyjne, czyli brak zapłaty z góry. Sprawia to, iż wykonawca musi wykonać wniosek najlepiej jak się tylko da, bo inaczej nic nie zarobi. Wiele firm/osób pragnie zapłaty z góry, gdyż po prostu piszą słabe i mało skuteczne wnioski.
 • Szczerze oceniamy szansę otrzymania dotacji.
 • Zapewniamy nieustanny kontakt i profesjonalne doradztwo na każdym etapie.
 • Zapewniamy wzory umów, dokumentów i pomoc po ukończonym wniosku.

Co otrzymujesz?

 1. Bezpłatną, szybką i szczerą ocenę szans otrzymania dotacji
 2. Porady jak zwiększyć szasnę otrzymania dotacji
 3. Umowę o współpracy
 4. Profesjonalnie napisany skuteczny wniosek
 5. Wypełniony obowiązkowy formularz pomocy de minimis (excel, pdf)
 6. Wypełnione wszystkie dodatkowe niezbędne załączniki (które możemy wypełnić)
 7. Dodatkowe wzory niezbędnych dokumentów, umów, oświadczeń, listów intencyjnych itd.
 8. Pomoc w ustalaniu zakupów
 9. Pomoc w zdobyciu certyfikatów z przedsiębiorczości
 10. Pełne wsparcie (email, telefon) na każdym etapie
 11. Błyskawiczne, darmowe wsparcie przy poprawkach jeśli się pojawią

Chcesz uzyskać dotację z urzędy pracy? Potrzebujesz profesjonalnego i skutecznego wniosku o dofinansowanie? Skontaktuj się z nami!