Na czym polega pomoc de minimis? Co to jest pomoc de minimis?

Pomoc De Minimis to jedna z form wsparcia publicznego dla przedsiębiorców, udzielana przez państwo. W przypadku typowych interwencji tego rodzaju konieczne jest zgłaszanie ich do Komisji Europejskiej (w związku z tym, że Polska jest państwem członkowskim). Dlaczego? Bo wszelkie formy pomocy publicznej mogą zakłócać równowagę konkurencyjną, faworyzując jedne przedsiębiorstwa kosztem innych.

Jednak w przypadku pomocy De Minimis obowiązuje pewne rozluźnienie. Znajduje to uzasadnienie w stosunkowo niewielkich kwotach pomocy, jakie mogą być udzielane w ramach tego programu. Przedsiębiorcy korzystają z tej formy wsparcia bez konieczności skomplikowanego procedowania związanego z notyfikacją w instytucjach europejskich.

Programy pomocy De Minimis stanowią kluczowy element wspierania przedsiębiorczości, oferując elastyczne i dostosowane formy wsparcia. W ramach tych programów, przedsiębiorstwa mają szansę skorzystać z różnorodnych środków, które mają na celu stymulowanie rozwoju gospodarczego i wzmacnianie konkurencyjności.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej to dokument, który stanowi podstawę olbrzymiej większości udzielanej pomocy de minimis. Rozporządzenie określa warunki brzegowe uznania pomocy za pomoc de minimis, więc warto się z nim zapoznać jeśli jesteś zainteresowany tym tematem i chcesz otrzymać bardziej obszerne informacje o pomocy: Rozporządzenie Komisji Europejskiej o pomocy de minimis.

Podstawowy rys – zasady de minimis

Programy pomocy De Minimis są wyjątkowe ze względu na kilka kluczowych cech, które wyróżniają je na tle innych form wsparcia przedsiębiorstw. Charakteryzują się:

 • Ograniczeniem Kwotowym: Pomoc De Minimis ma swoje zdefiniowane granice finansowe, co oznacza, że każde przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie tylko do określonej maksymalnej kwoty. To ograniczenie ma na celu zapobieżenie nadmiernemu skupieniu środków publicznych i równomierne rozprowadzenie wsparcia wśród różnych podmiotów gospodarczych.
 • Prostotą Procedur: Kluczową cechą programów De Minimis jest prostota procedur udzielania wsparcia. Proces ten został świadomie ułatwiony, eliminując zbędne biurokratyczne procedury i skomplikowane formalności aplikacyjne. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą szybko i skutecznie skorzystać z oferowanej pomocy.
 • Brakiem Notyfikacji do Komisji Europejskiej: W odróżnieniu od innych form wsparcia publicznego, Programy De Minimis nie wymagają notyfikacji do Komisji Europejskiej. To oznacza, że przedsiębiorstwa nie muszą przechodzić przez długi i skomplikowany proces zgłaszania, co skraca czas oczekiwania na wsparcie.
 • Zasadą Braku Zakłóceń Konkurencji: Programy te są oparte na zasadzie minimalnego wpływu na konkurencję na rynku. Ograniczone kwoty pomocy, jakie mogą otrzymać przedsiębiorstwa, mają na celu zapewnienie równowagi rynkowej, eliminując jednocześnie istotne zakłócenia konkurencji.
 • Różnorodnością Form Pomocy: Pomoc De Minimis przyjmuje różne formy, dostosowane do różnorodnych potrzeb przedsiębiorstw. Dotacje, pożyczki, ulgi podatkowe czy inne formy wsparcia są elastycznie kształtowane, by spełniać konkretne potrzeby rozwojowe różnych firm.
 • Dostosowywaniem do Konkretnej Sytuacji: Programy te wyróżniają się zdolnością dostosowywania pomocy do konkretnych sytuacji przedsiębiorstw. Oznacza to, że wsparcie jest skrojone indywidualnie, biorąc pod uwagę specyficzne wyzwania i cele rozwojowe danego podmiotu gospodarczego.

W sumie, Programy Pomocy De Minimis są zaprojektowane tak, aby efektywnie wspierać przedsiębiorstwa, jednocześnie utrzymując przejrzystość, równowagę konkurencji i elastyczność dostosowywania się do różnych kontekstów biznesowych.

W jakich formach może występować pomoc de minimis?

Pomoc De Minimis to wsparcie, które wychodzi naprzeciw różnorodnym potrzebom przedsiębiorstw, dostosowując się do ich konkretnych sytuacji. Istnieją zatem różne rodzaje pomocy publicznej, które są elastycznie kształtowane, by skutecznie odpowiadać na indywidualne wyzwania biznesowe. Oto kilka przykładów:

 • Jednorazowe Dotacje: Finansowe wsparcie w formie jednorazowych grantów na projekty, inwestycje czy rozwój. Jeśli zastanawiałeś się: czy pomoc de minimis jest przeznaczona jedynie dla osób, które prowadzą działalność? Otóż nie – jedną z popularnych form Pomocy De Minimis jest także pomoc na działalność – dotacja z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności, co dodatkowo wspiera przedsiębiorców na etapie rozruchu.
 • Pożyczki na Korzystnych Warunkach: Udzielanie pożyczek przedsiębiorcom na specjalnych warunkach sprzyjających rozwojowi.
 • Ulgi Podatkowe: Oferowanie obniżonych stawek podatkowych lub zwolnień podatkowych dla wspieranych przedsiębiorstw.
 • Pomoc na Szkolenia i Rozwój Kadr: Finansowanie szkoleń i programów rozwoju umiejętności pracowników.
 • Pomoc na Inwestycje w Infrastrukturę: Wsparcie finansowe na projekty związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury.
 • Zakup Sprzętu i Technologii: Dotacje na zakup nowoczesnego sprzętu czy technologii wspomagających działalność.
 • Promocja i Marketing: Finansowanie działań marketingowych i promocyjnych przedsiębiorstw.
 • Dostosowanie Miejsc Pracy: Środki na dostosowanie miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Badania i Rozwój: Finansowanie projektów badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia innowacji.
 • Eko-Inwestycje: Wsparcie dla projektów związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.

Dla kogo przeznaczona jest pomoc publiczna? Kto może z niej skorzystać? Sprawdź czy przysługuje Ci wsparcie de minimis w 2024!

Prawie każdy przedsiębiorca ma potencjalny dostęp do wsparcia De Minimis, jednak istnieją pewne wyjątki i ograniczenia. Program ten jest ogólnie dostępny dla różnych firm, obejmując mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), a także, w niektórych przypadkach, większe podmioty gospodarcze.

Warto jednak pamiętać, że istnieją branże, które ze względu na swoją specyfikę są wyłączone z możliwości korzystania z tego rodzaju wsparcia – dlatego, aby sprawdzić czy przysługuje Ci wsparcie de minimis – przeczytaj dalszą część artykułu.

Dla kogo nie jest przeznaczona pomoc publiczna? Komu nie przysługuje pomoc de minimis 2024?

Komu można udzielić pomocy z środków pomocowych de minimis? Pomoc publiczna, w tym pomoc de minimis, nie jest przeznaczona dla wszystkich branż i przedsiębiorstw. Istnieją różne branże, które ze względów różnorodnych nie mogą skorzystać z tego rodzaju wsparcia. Ograniczenia te wynikają z różnych przyczyn, takich jak specyfika regulacji branżowych, unikanie zakłóceń konkurencji, czy istnienie innych dedykowanych programów wsparcia dla tych sektorów.

Wykluczone branże, które nie mogą ubiegać się o pomoc de minimis – grupy wyłączone z z programu pomocy

Z możliwości skorzystania z pomocy de minimis wykluczone są następujące grupy podmiotów:

 • przedsiębiorcy działający w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objęci rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 (sektor ten posiada odrębne regulacje w zakresie pomocy de minimis Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014).
 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją podstawową produktów rolnych (sektor ten posiada odrębne regulacje w zakresie pomocy de minimis Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013).
 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze  przetwarzania i wprowadzenia do obrotu rolnych , jeżeli wielkość pomocy jest uzależniona od oceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów produktów rolnych lub wprowadzonych na rynek, bądź jej udzielenie jest uzależnione od przekazania jej producentom tych produktów.

Środki nie mogą być również przyznane jako:

 • pomoc na transport do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z taką działalnością,
 • pomoc uwarunkowaną pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzonych z zagranicy.

Jakie korzyści niesie pomoc de minimis?

Pomoc de minimis niesie szereg korzyści zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla gospodarki jako całości. Poniżej przedstawiam kilka głównych korzyści związanych z udzielaniem pomocy de minimis:

 • Pomoc de minimis jest łatwo dostępna dla mniejszych firm, eliminując konieczność skomplikowanych procedur aplikacyjnych, co ułatwia im skorzystanie z finansowego wsparcia.
 • Przyznawanie pomocy de minimis wspiera rozwój gospodarczy poprzez umożliwienie firmom inwestycji w rozbudowę, modernizację czy też zatrudnianie nowych pracowników.
 • Prostota procedur związanych z pomocą de minimis ogranicza biurokrację, co sprawia, że przedsiębiorcy mogą szybciej korzystać z dostępnych środków.
 • Wsparcie to stymuluje przedsiębiorstwa do innowacyjnych działań, zachęcając do wprowadzania nowych pomysłów i rozwiązań (np. pomoc na działalność), co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności.

Limit wartości pomocy de minimis – do jakiej kwoty można ubiegać się o wsparcie de minimis?

Rozporządzenie Komisji Europejskiej precyzyjnie określa maksymalne kwoty pomocy finansowej, jaką państwo może udzielić jednemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu trzech lat. Te limity otrzymanej pomocy są zależne od rodzaju działalności przedsiębiorstwa:

 • 200 tys. EUR brutto – dla firm pozostałych, które nie są wyłączone z uzyskania pomocy de minimis i nie obejmuje ich limit opisany poniżej;
 • 100 tys. EUR brutto – dla firm z sektora drogowego transportu towarów.

W przypadku, gdy podmiot świadczy usługi zintegrowane, gdzie drogowy transport towarów stanowi jedynie jeden z elementów oferowanej usługi, na przykład w przypadku usług przeprowadzkowych, nie uznaje się tego za usługi transportowe. W takiej sytuacji limit dopuszczalnej pomocy pozostaje na poziomie 200 000 euro.

Co w sytuacji wykorzystania limitu pomocy?

Po przekroczeniu dostępnego limitu otrzymanej pomocy w trzyletnim okresie rozliczeniowy skorzystanie jakiegokolwiek środka pomocy przyznawanego na zasadach de minimis nie jest już możliwe.

Nowe limity pomocy – środki pomocowe 2024

Komisja Europejska planuje wprowadzenie nowego rozporządzenia, które zastąpi obecnie obowiązujące regulacje dotyczące pomocy de minimis do końca 2023 roku. Jakie będą limity dotyczące pomocy przy zmianie ustawy? Projekt tego nowego rozporządzenia obejmuje kilka istotnych zmian ustawy:

 • Zwiększenie Limitu Pomocy: Nowe regulacje przewidują podniesienie górnego limitu pomocy de minimis do kwoty 300 tysięcy euro na przestrzeni 3 lat dla jednego przedsiębiorcy. Obecnie obowiązujący limit wynosi 200 tysięcy euro.
 • Usunięcie Odrębnego Limitu dla Transportu Drogowego: Planowane jest wyeliminowanie odrębnego limitu pomocy de minimis dla przedsiębiorstw zajmujących się drogowym transportem towarów, który obecnie wynosi 100 tysięcy euro.
 • Zmiany w Sposobie Obliczania Okresu Trzyletniego: Udzielenie nowej pomocy będzie się wiązało ze zmianą w sposobie obliczania trzyletniego okresu, w którym sumuje się limit pomocy de minimis. Jednakże, kwestia ta wydaje się być nadal przedmiotem dyskusji i nie została ostatecznie ustalona przez Komisję Europejską.

Informacje udostępniane odnośnie nowego rozporządzenia świadczą o tym, że będzie ono miało na celu dostosowanie zasad pomocy de minimis do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, podkreślając jednocześnie potrzebę transparentności i skuteczności monitorowania udzielanej pomocy w państwach członkowskich.

Jak obliczyć wartość pomocy?

Procedura udzielania pomocy w ramach programu De Minimis musi przybierać transparentne formy, które umożliwiają łatwe wcześniejsze obliczenie ekwiwalentu dotacji brutto. Ekwiwalent ten reprezentuje kwotę pomocy, jaką beneficjent otrzymałby w formie dotacji, nie uwzględniając ewentualnego opodatkowania dochodowego. Ważne jest, aby szczegółowe metody obliczania wartości pomocy dla poszczególnych form wsparcia były zgodne z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów. To rozporządzenie określa szczegółowe zasady dotyczące obliczeń wartości wsparcia de minimis udzielanego w różnych formach, mając na celu zachowanie przejrzystości i jasności w procesie otrzymania środków pomocowych od podmiotu udzielającego pomocy.

Procedury udzielania pomocy de minimis – jak wygląda procedura udzielania środków pomocowych?

Procedura udzielania pomocy de minimis jest zazwyczaj skonstruowana w sposób uproszczony, aby ułatwić przedsiębiorcom korzystanie z tego rodzaju wsparcia. Poniżej przedstawiam krótki opis ogólnej procedury:

 1. Wniosek o Pomoc: Przedsiębiorca składa wniosek o pomoc de minimis do odpowiedniego organu publicznego lub instytucji udzielającej wsparcia. Wniosek zawiera istotne informacje dotyczące przedsiębiorstwa, tematu pomocy, planowanych działań oraz oczekiwanej kwoty wsparcia.
 2. Analiza i Ocena Wniosku: Podmiot udzielający pomocy dokonuje analizy złożonego wniosku, sprawdzając zgodność z kryteriami de minimis. Ocena obejmuje również zweryfikowanie, czy planowane działania są zgodne z regulacjami i mają ograniczony wpływ na konkurencję.
 3. Przyznanie Pomocy: Po pozytywnej ocenie wniosku, organ przyznaje pomoc de minimis w formie określonych środków finansowych lub innych korzyści. Kwota pomocy jest ograniczona do ustanowionych limitów, a wdrażane środki nie mogą jej przekroczyć.
 4. Umowa: Przed udzieleniem pomocy, może zostać podpisana umowa między beneficjentem a organem udzielającym wsparcia.
 5. Realizacja Działań: Beneficjent przystępuje do realizacji planowanych działań zgodnie z celem udzielonej pomocy de minimis. Organ udzielający pomocy monitoruje postęp i zgodność z zatwierdzonym planem.
 6. Raportowanie i Rozliczenie: Po zakończeniu działań, beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia raportu lub dokumentów potwierdzających prawidłowe wykorzystanie środków. Organ dokonuje ostatecznej weryfikacji i rozliczenia.

Warto zaznaczyć, że procedury mogą nieco się różnić w zależności od kraju i rodzaju pomocy de minimis, ale ogólnie są one zoptymalizowane pod kątem prostoty i skuteczności.

Zaświadczenie o pomocy de minimis – do czego jest przydatne otrzymane zaświadczenie?

Czy każdy organ musi wystawiać zaświadczenie o otrzymanych środkach finansowych? Tak. wszystkie instytucje przyznające wsparcie de minimis są zobowiązane wystawiać zaświadczenie de minimis na życzenie beneficjenta. Otrzymane zaświadczenie stanowi cenny zapis o udzielonym wsparciu, przydatny przy rozliczaniu otrzymanej pomocy oraz w przypadku przyszłego ubiegania się o podobne dotacje przez osoby, które prowadzą działalność. Zaświadczenie jest kluczowe do udokumentowania, czy w ciągu ostatnich trzech lat już korzystano z pomocy de minimis i w jakiej wysokości.

Kiedy będziesz musiał wypełnić formularz o pomocy de minimis?

Dodatkowo, podczas składania wniosku de minimis, przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie o ewentualnym wcześniejszym otrzymaniu pomocy. W przypadku potwierdzenia otrzymania wsparcia, wymagane są szczegółowe informacje, takie jak organ udzielający pomocy, podstawa prawna, data udzielenia pomocy, numer programu pomocowego, treść umowy, oraz wartość przyznanej pomocy. To oświadczenie jest kluczowe dla przejrzystego i zgodnego z regulacjami korzystania z pomocy de minimis.

Jednorazowa amortyzacja jako forma pomocy de minimis

Prawo do korzystania z jednorazowej amortyzacji z tytułu pomocy de minimis regulowane jest przez Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą oraz mali podatnicy mają możliwość dokonania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej pewnych środków trwałych.

W praktyce oznacza to, że w roku wprowadzenia tych środków do ewidencji, przedsiębiorcy mogą skorzystać z jednorazowej amortyzacji, a limit tej korzyści wynosi równowartość 50 000 euro. Odpisy amortyzacyjne mogą obejmować środki trwałe z grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych.

W praktyce, przedsiębiorcy mogą skorzystać z tej formy pomocy de minimis dla różnych kategorii środków trwałych, takich jak kotły i maszyny energetyczne, maszyny ogólnego i specjalistycznego zastosowania, urządzenia techniczne, środki transportu (bez samochodów osobowych), narzędzia, przyrządy i inne wyposażenie. Korzystanie z tego prawa umożliwia efektywne zarządzanie środkami trwałymi na początkowym etapie działalności gospodarczej.

Udzielenie pomocy de minimis dla prowadzących zakład pracy chronionej

Zakład pracy chronionej jest oficjalnym tytułem przyznawanym w drodze decyzji administracyjnej przedsiębiorstwu, które zatrudnia odpowiednią liczbę osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Udzielenie pomocy de minimis dla prowadzących zakład pracy chronionej to istotny element wspierania przedsiębiorczości społecznej. Celem tej formy wsparcia jest stworzenie warunków sprzyjających zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz promowanie integracji na rynku pracy. Pomoc de minimis dla zakładów pracy chronionej może przyjąć różne formy, takie jak dotacje, ulgi podatkowe czy preferencyjne pożyczki, dostosowując się do konkretnych potrzeb danego przedsiębiorstwa społecznego.

Pomoc de minimis dla zakładów pracy chronionej skupia się na wspieraniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez inicjatywy zwiększające umiejętności oraz rozwijające potencjał pracowników. Monitorowanie otrzymanej pomocy de minimis jest kluczowe, aby nie przekroczyć limitów określonych na przestrzeni trzyletniego okresu.

Prowadzący zakład pracy chronionej powinien także zaznajomić się z procedurami aplikacyjnymi i wymaganiami formalnymi związanymi z uzyskaniem pomocy de minimis. W ten sposób możliwe jest efektywne korzystanie z tej formy wsparcia, przyczyniając się do tworzenia bardziej równego i wspierającego środowiska pracy.

PODSUMOWANIE

W naszym artykule wnikliwie rozwinięliśmy tematy związane z fascynującym światem pomocy de minimis, eksplorując kluczowe aspekty dla przedsiębiorców. Przewinęliśmy się przez różnorodne formy tego wsparcia, rzucając światło na złożoność ograniczeń kwotowych i wyłączonych branż. Zatrzymaliśmy się, aby przyjrzeć się blisko jednorazowej amortyzacji, czyli korzyści dostępnej dla tych, którzy pragną w pełni wykorzystać potencjał pomocy de minimis.

Dla tych, którzy poszukują nie tylko informacji, ale także konkretnego wsparcia w świecie pomocy de minimis, serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy. Razem możemy stworzyć strategię, która pozwoli maksymalnie wykorzystać dostępne wsparcie publiczne na drodze do sukcesu biznesowego. Gotowi na tę ekscytującą podróż? Zapraszamy do kontaktu!